عضلات اطراف ساق در دسته هایی قرار گرفته اند بطوریکه اطراف هر دسته پرده های بافتی محکمی به نام فاشیا Fascia قرار گرفته و آن دسته را از دسته های دیگر جدا میکند. به هر کدام از این دسته ها کمپارتمان Compartment میگویند. ساق چهار کمپارتمان دارد

• کمپارتمان قدامی (جلویی)
• کمپارتمان خارجی
• کمپارتمان خلفی (پشتی) سطحی
• کمپارتمان خلفی عمقی

 

 عضلات قسمت خارجی ساق زیر پوست قرار داشته و قابل لمس هستند. کمپارتمان خارجی ساق همانطور که از نامش پیدا است در قسمت خارجی ساق قرار دارد. عضلات این کمپارتمان از عصب فیبولار سطحی عصب گیری میکنند و از شریان های تیبیال قدامی و شریان فیبولار تغذیه میکنند. دو عضله این کمپارتمان عبارتند از

1591 

 

 

عضله نازک نئی بلند Fibularis longus muscle 

به این عضله، پرونئال بلند Proneous longus muscle هم میگویند. این عضله در بالا به سر و تنه استخوان نازک نی یا فیبولا چسبیده و بعد از پایین آمدن، تاندون آن بعد از عبور از زیر قوزک خارجی و زیر کف پا به متاتارس اول وکونئیفرم داخلی میچسبد. انقباض این عضله موجب اورژن یا متمایل شدن کف پا به بیرون میشود.

  

عضله نازک نئی کوتاه Fibularis brevis 

به این عضله، پرونئال کوتاه Proneous brevis هم میگویند. این عضله زیر پرونئال بلند قرار گرفته است. در بالا از سطح خارجی استخوان فیبولا یا نازک نی منشا گرفته و بعد از پایین آمدن، تاندون آن بعد از عبور از زیر قوزک خارجی به قاعده متاتارس پنجم پا میچسبد. انقباض این عضله موجب اورژن و پلانتار فلکشن پا میشود.

 

1589 2

Share →