استئوفیت به استخوان اضافی میگویند که در بیماران مبتلا به آرتروز در لبه مفصل ایجاد میشود.

ایجاد استئوفیت در لبه استخوانی مفصل میتواند خشکی مفصل محدودیت حرکتی ناشی از آرتروز یا ساییدگی را بیشتر کند.

گاهی اوقات استئوفیت ها شکسته شده و موجب درد مفصل و تورم مفصل میشوند

تشكيل استئوفيت «جدا شدن تكه هاي كوچك استخوان از مفاصل» می باشد. براساس تحقيقات بعمل آمده وآمار منتشره از هر 3 نفر خانم و12 نفر آقا «هر گروه 1 نفر» به آرتروز مبتلا مي شوند. كه آغاز مراحل اوليه آن از ميانسالي مي باشد. بامتراكم شدن بافت ها و ايجادترك در قسمت هاي نرم آن عارضه توسعه مي يابد و بيشترآرتروز مچ پا، آرتروزلگن خاصره، آرتروز ستون فقرات، آرتروز گردن و آرتروز زانو مي باشد.
علت اين كه در ميانسالي آغاز مرحله توسعه و پيشروي آن را ذكرنموده اند به دليل ضعف استخوان«فشردگي تراكم مغزاستخوان كمتر مي شود» مي باشد،كه در بعضي بشدت و سرعت  اتفاق مي افتد.

استئوفیت ها ممکن است در جلو و عقب تنه مهره یا حاشیه های مفاصل فاست (Facet joints) ایجاد شوند که گسترش آنها می تواند منجربه تنگ شدن سوراخ بین مهره ای و کانال نخاعی گردد. همچنین ممکن است هایپرتروفی لیگامان طولی پشتی و لیگامان فلاوم (رباط زرد) ایجاد گردد که نتیجه آن تنگی کانال نخاعی (Spinal canal stenosis) است. تنگ شدن سوراخ بین مهره ای عامل تحت فشار قراردادن اعصاب گردنی است و تنگی کانال نخاعی باعث فشار به طناب نخاعی می گردد.

منابع: ایردن، ایران ارتوپد، فیزیوتراپی

Share →