پارگی منیسک ها می تواند به صورت ذیل رخ دهد:

*پارگی طولی

*پارگی افقی یا عرضی

*پارگی مایل

*پارگی شعاعی

*ترکیبی از پارگی های فوق

علایم آسیب

مهمترین علایم ضایعه منیسک ها شامل:

*درد

*تورم

*حساسیت به لمس(بیشتر در امتداد خط مفصلی)

*ممکن است قفل شدن مفصل زانو اتفاق افتد.

*احتمال خالی کردن مفصل زانو وجود دارد.

*ضعف و آتروفی عضله چهارسر ران پس از چند هفته از زمان ضایعه

روش های تشخیص

مهمترین روش های تشخیص ضایعه منیسک عبارتنداز:

*تست های کلینیکی

*ام آر آی

*آرتروگرافی

*اسکن استخوان

*آرتروسکوپی

 

Share →