عضلات باسن خود را منقبض کنید و برای ۶ ثانیه نگه داشته سپس رها کنید.

در حالت خوابیده به پشت با پاهای صاف عضلات روی ران را منقبض کنید و ۶ ثانیه نگه داشته سپس رها کنید. برای منقبض کردن این عضلات زانوی خود را به تخت فشار دهید تا این انقباض ایجاد شود.

post_image

در حالیکه به پشت خوابیده‌اید و پاها صاف است پاشنه خود را به تخت یا زمین فشار داده و پس از ۶ ثانیه رها کنید. با این حرکت عضلات پشت ران منقبض می‌شود.
در وضعیت به پشت خوابیده با زانوهای صاف بالشی را بین دو زانو قرار دهید و از دو طرف آن را با پاهای خود فشار داده و پس از ۶ ثانیه رها کنید. این تمرین عضلات داخل ران شما را منقبض می‌کند.
در وضعیت خوابیده به پشت با زانوی صاف وسیله ای مانند کمربند را دور دو پای خود بالای زانو ببندید سپس سعی کنید در حالتی که انگشت شصت پا رو به بالا است ۲ پا را به خارج حرکت دهید و در برابر مقاومت کمربند فشار دهید. این فشار را برای ۶ ثانیه نگه داشته سپس رها کنید.

منبع:کلینیک امید

Share →