دكتر ورياني فوق تخصص زانو

آدرس :تهران -خیابان شریعتی -20متر مانده به خیابان ظفر 

بن بست افضل -ساختمان افضل واحد 6

تلفن:02122923711