post_image

مسلما تمام روشهای ورزش درمانی مثل ورزش در خانه یا باشگاههای ورزشی یا آموزش ورزش در فیزیوتراپی بدرجاتی برای بیمارمفیدند ولی در روش توانبخشی فعال ورزشها توسط دستگاههای پیشرفته با قابلیت تنظیم و کنترل دقیق شدت، دامنه حرکت، تعداد و فرکانس حرکت با نظارت مستقیم و مستمر کارشناس آموزش دیده انجام می شود که مسلما موثرتر از روشهایی است که بدون نظارت مستقیم و مستمر کارشناس آموزش دیده انجام می شود که مسلما موثرتر از روشهایی است که بدون نظارت و کنترل انجام می گردد.

ورزش های ارائه شده در توانبخشی فعال dbc شامل مجموعه کاملی از ورزشهای هماهنگی، تقویتی، کششی و آرامشی می باشد که بخوبی سازماندهی شده و برای هربیمار جداگانه تنظیم می شود.

اصول ورزش های کششی در ورزش درمانی DBC

کشش یک روش درمانی برای افزایش طول ساختمانهایی است که دچار کوتاهی شده اند و بنابراین موجب افزایش دامنه ی حرکتی می گردد.

در کشش درمانی، حرکات باید آرام و ملایم صورت گیرند و در حین حرکت، احساس درد نشود. بهتر است قبل از اعمال کشش، از گرمای سطحی و یا یخ بر روی موضع استفاده شود. هر دو مورد اثرات مطلوب درمانی دارد و استفاده از آن به دلخواه و آزمودن آنها می تواند صورت بگیرد.

برای تاثیر درمان، پیشنهاد می شود هر کشش را به مدت 15 تا 30 ثانیه نگاه داشت و به میزان مناسب تکرار کرد. در طول درمان مرحله ی کشیدن، الگوی طبیعی تنفس باید حفظ شود. کشیدن بافت عضلانی در صورتی موثر خواهد بود که به شل و راحت بودن کل بدن توجه کافی شود.

منبع:متخصص ورزش درمانی

Tagged with:  
Share →