اسکولیوز به معنای انحراف جانبی ستون مهره است. وقتی ستون فقرات را از جلو نگاه میکنیم به صورت یک خط صاف عمودی دیده میشود و وقتی این خط، قوسی شکل میشود به آن اسکولیوز میگویند.

انواع مختلفی از اسکولیوز وجود دارد که عبارتند از :
  • اسکولیوز برگشت پذیر Reversible scoliosis
  • اسکولیوز برگشت ناپذیر Irreversible scoliosis

مشاهده فیلم

منبع: ایران ارتوپد

Share →