post_image

کشش یک روش درمانی برای افزایش طول ساختمانهایی است که دچار کوتاهی شده اند و بنابراین موجب افزایش دامنه ی حرکتی می گردد.

ساختمانهای بافت همبند از قبیل تاندون، لیگامان، عضله، کپسول مفصلی و فاسیا به عنوان عامل اولیه در کاهش تحرک مطرح می باشند. بافت همبند در اثر کشش افزایش طول می یابد، در حالیکه بی حرکتی باعث کوتاه و سفت شدن آن می شود. چنانچه کوتاهی عضلانی وجود داشته باشد باید اصلاح این کوتاهی را بر تجویز تمرینات عضله مقدم کرد.

درمان DBC نیز بر مبنای تمرین درمانی توام با درمان رفتاری- شناختی می باشد. یعنی دستگاه های اختصاصی DBC عضلات به خصوصی را ایزوله کرده و به بیمار اجازه می دهند این عضلات را در یک محدوده حرکتی ویژه و مقاومت محاسبه شده تمرین دهد. تمرین این عضلات آن ها را از چرخه ی معیوبی که درد - بیحرکتی - ضعف عضله باشد، نجات می دهد و آنها را وارد چرخه عالی استفاده از عضله - تقویت عضله - کاهش درد خواهد کرد. بر خلاف ورزشهای آزاد، DBC عضلات عمقی ستون فقرات را فعال می کند.

منبع:متخصص ورزش درمانی

Tagged with:  
Share →