post_image
ماساژ کشکک زانو
یکی از علل شایع درد زانو خشکی بافت اطراف کشکک است.

در این حالت ماساژ درمانی بافت اطراف زانو گاهی باعث از بین رفتن درد می شود. متاسفانه این حالت در بسیاری از موارد تحت عنوان آرتروز زانو ذکر شده و با دادن بی حرکتی باعث بد تر شدن بیمار می شود.

http://www.kneeguru.co.uk/assets/images/Community_Hub/kokmeyer/medial-glide_b.jpg

http://www.kneeguru.co.uk/assets/images/Community_Hub/kokmeyer/lateral-glide_b.jpg

http://www.kneeguru.co.uk/assets/images/Community_Hub/kokmeyer/patellar-tendon_b.jpg

منبع:دکتر فروغ

Share →