آرتروسکوپی زانو برای درمان آسیب رباط صلیبی

در روش آتروسکوپی برای جراحی پارگی رباط صلیبی زانو ,آیا استخوان زانو سوراخ می شود؟

جراحی رباط صلیبی در اغلب اوقات بصورت بازسازی است. یعنی این تاندون را در غالب اوقات نمیشود ترمیم کرد و باید تاندون دیگری جایگزین آن شود. این تاندون جایگزین را معمولاً  با جراحی آرتروسکوپی زانو از قسمت های دیگر بدن بدست آورده طوری که به کارکرد قسمت دهنده آسیبی وارد نشود. آرتروسکوپی زانو یک درمان جراحی است که توسط متخصصین ارتوپدی در موارد مختلفی از آن استفاده می شود.  تاندون پیوندی را معمولا از تاندون کشکک و یا تاندون عضله چهارسر و یا تاندون عضلات همسترینگ میگیرند.

رباط صلیبی از دو طرف به استخوان متصل است. بالای آن به سطح مفصلی استخوان ران و پایین آن به سطح مفصلی استخوان درشت نی وصل میشود. پس وقتی میخواهند تاندون پیوندی را بجای رباط صلیبی بگذارند دو طرف تاندون باید به استخوان متصل شود. برای درمان پارگی رباط صلیبی معمولا  محل اتصال تاندون به استخوان را سوراخ میکنند. در این محل تونلی ایجاد کرده و تاندون جدید را در داخل آن میبرند و با وسایلی آن را در همان محل ثابت نگه میدارند تا بعد از گذشت چند ماه، تاندون به استخوان بچسبد. برای درمان پارگی رباط صلیبی این کار را برای هر دو طرف تاندون انجام میدهند.

اتصال تاندون به استخوان معمولا به توسط پیچ و یا اندوباتون انجام میشود

منبع:ایران ارتوپد

تماس