آسيب عضلات همسترینگ

عضلات پشت ران را همسترینگ میگویند. این عضلات مسئول خم کردن مفصل زانو هستند. توانایی انعطاف و کش آمدن در این عضلات نقش مهمی در درمان بسیاری از بیماری های مفصل زانو دارد.

کشیدگی و رگ به رگ شدن عضلات همسترینگ در فعالیت های شدید بدنی و ورزشی ایجاد می شود. این کشیدگی معمولا همراه با درد شدیدی در عضلات پشت ران است.

ساختمان عضلات همسترینگ

عضلات همسترینگ Hamstring muscles شامل سه عضله هستند که در پشت ران قرار دارند. این سه عضله عبارتند از :

عضله دو سر ران Biceps femoris که در سمت پشت و خارج ران قرار دارد

عضله سمی تاندینو Semitendinosus muscle که در سمت پشت و داخلی ران قرار دارد

عضله سمی ممبرانو Semimembranosus muscle که در سمت پشت و داخلی ران قرار گرفته است

این سه عضله در بالا به پایین ترین قسمت لگن خاصره که به آن توبروزیته ایسکیوم Ischial tuberosity میگویند متصل شده و در پایین در زیر مفصل زانو به بالا و داخل استخوان تیبیا یا درشت نی میچسبد.
چون این سه عضله نزدیک به هم قرار گرفته و تقریبا کار یکسانی انجام میدهند به مجموعه آنها یک نام یعنی عضلات همسترینگ یا پنچه غازی هم میگویند.

آسیب به عضلات همسترینگ

آسیب عضلات همسترینگ معمولا بدنبال کشیده شدن شدید عضله ایجاد میشود. این کشیده شدن میتواند موجب پارگی های خفیف میکروسکوپی در فیبرهای عضله شده و یا ممکن است موجب پارگی ناقص عضله و یا حتی پارگی کامل عضله شود. این پارگی ها چه کوچک و چه بزرگ و کامل، معمولا در قسمت عضلانی عضله و یا قسمتی که فیبرهای عضلانی به فیبرهای تاندونی متصل میشوند ایجاد میشود.

کشیدگی یا استرین Strain عضله همسترینگ مانند کشیدگی دیگر عضلات موقعی اتفاق میفتد که در همان حال که عضله منقبض است تحت کشش قرار گیرد. اگر این کشش بیش از حد تحمل عضله باشد موجب پاره شدن فیبرهای عضلانی آن شده و کشیدگی یا رگ به رگ شدن عضله ایجاد میشود.

علل و عوامل کشیدگی عضله همسترینگ

چند عامل مهم وجود دارند که احتمال بروز آسیب در عضله همسترینگ بصورت کشیدگی آنرا بیشتر میکنند. این عوامل عبارتند از

سفت بودن و خشک بودن عضله و عدم قابلیت انعطاف عضله

عدم تعادل بین قدرت عضلات چهارسر ران و عضلات همسترینگ

ضعیف بودن قدرت عضلات همسترینگ

سن بالا یا سن نوجوانی

انجام دادن ورزش های خاصی مانند فوتبال، بسکتبال، دو

در نوجوانان رشد طولی عضلات نسبت یه رشد طولی استخوان ها با کمی تاخیر صورت میگیرد. این اتفاق در ران هم ایجاد میشود و موجب میگردد عضلات ران نسبت به استخوان ران کمی کوتاهتر بوده و در نتیجه تحت کشش قرار داشته باشند. این کشش احتمال آسیب کششی عضله را در این گروه سنی بیشتر میکند.

منابع: ايران ارتوپد1، ايران ارتوپد 2

تماس