Warning: Illegal string offset 'box_process' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 207

Warning: Illegal string offset 'box_custom_keywords' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 284

Warning: Illegal string offset 'box_nolink' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 439

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 462

Warning: Illegal string offset 'box_nolink' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 439

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 462

Warning: Illegal string offset 'box_nolink' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 439

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 462

Warning: Illegal string offset 'box_nolink' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 439

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 462

Warning: Illegal string offset 'box_blank' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 618

عروق ساق شامل شریان ها یا سرخرگ ها، ورید ها یا سیاهرگ ها و عروق لنفاوی است.

  

شریان ها یا سرخرگ ها

 

 1593 2

 

شریان های ساق بعد از مشروب کردن تمامی بافت های زنده ساق از مچ پا عبور کرده و به کف پا میرسند. مهمترین شریان های ساق عبارتند از

 

شریان تیبیال خلفی

شریان تیبیال خلفی Posterior tibial artery در پشت زانو پایینتر از زانو از دو شاخه شدن شریان پوپلیته ایجاد میشود. شاخه دیگر شریان پوپلیته در زیر زانو شریان تیبیال قدامی است.

شریان تیبیال خلفی در پشت ساق به سمت پایین آمده و پس از مشروب کردن عضلات کمپارتمان های خلفی ساق از پشت قوزک داخلی عبور کرده و به کف پا میرود. در پشت قوزک داخلی پا میتوان نبض این شریان را لمس کرد.

 

 

شریان تیبیال قدامی

شریان تیبیال قدامی Anterior tibial artery بعد از جدا شدن از شریان پوپلیته در پشت و پایین زانو، از بین استخوان های تیبیا و فیبولا عبور کده و به کمپارتمان قدامی ساق میاید. شریان سپس با پایین آمدن از کمپارتمان قدامی ساق عضلات آنرا مشروب کرده و سپس از جلوی مفصل مچ پا عبورکرده و به پشت پا میرسد.

 

شریان فیبولار

شریان فیبولار Fibular artery در واقع شاخه ای از شریان تیبیال خلفی است. این شریان پس از جدا شدن از شریان تیبیال خلفی در پشت و بالای ساق عضلات کمپارتمان خارجی ساق را مشروب میکند.

 

ورید ها یا سیاهرگ ها

وریدهای ساق دو  دسته عمقی و سطحی هستند. ورید های عمقی همراه شریان های عمقی و همنام آنها در ساق وجود دارند. وریدهای سطحی ساق عبارتند از

 

ورید صافن بزرگ

ورید صافن بزرگ Great saphenous vein یک ورید سطحی ران و ساق است. این ورید خون سیاهرگی را از سطح پشت پا جمع آوری کرده و بعد از عبور از جلوی قوزک داخلی از سطح داخلی ساق به سمت بالا رفته و در زانو پس از عبور از پشت کندیل داخلی استخوان ران مسیر خود را در سمت داخلی ران ادامه داده و در ناحیه کشاله ران به ورید فمورال یا رانی متصل میشود.

 

ورید صافن کوچک

ورید صافن کوچک Small saphenous vein یک ورید سطحی است که خون سیاهرگی خارج پا را جمع آوری کرده و بعد از عبور از پشت قوزک خارجی به پشت ساق میرود. در آنجا بسیار نزدیک به عصب سورال است. این ورید در پشت زاو به ورید پوپلیته ملحق میشود.

 

1593 1  1593 3

مقالات مرتبط


Warning: Illegal string offset 'box_process' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 207

Warning: Illegal string offset 'box_custom_keywords' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 284

Warning: Illegal string offset 'box_blank' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 618
Share →

Warning: Illegal string offset 'box_process' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 207

Warning: Illegal string offset 'box_custom_keywords' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 284

Warning: Illegal string offset 'box_blank' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 618
Call Now Buttonتماس