Warning: Illegal string offset 'box_process' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 207

Warning: Illegal string offset 'box_custom_keywords' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 284

Warning: Illegal string offset 'box_blank' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 618

اعصاب مهمی در ناحیه ساق وجود دارند. قسمتی از این اعصاب موجب تحریک عضلات ساق شده، قسمتی دیگر حس پوست ساق را تامین میکنند و بقیه آنها فقط از ساق عبور کرده و به مچ پا و پا میرسند. مهمترین اعصاب ساق عبارتند از

 

  

عصب پرونئال مشترک Common proneal nerve

 

   1592 4

 

عصب سیاتیک در بالای زانو به دو شاخه تبدیل میشود. یکی از آنها عصب پرونئال مشترک و بعدی عصب تیبیال است. قطر عصب پرونئال مشترک نصف قطر عصب تیبیال است. این عصب بعد از جدا شدن از عصب سیاتیک در پشت زانو کم کم به سمت خارج رفته و سپس در زیر زانو، بسیار نزدیک به استخوان فیبولا گردن این استخوان را دور زده و از پشت زانو به جلو ساق میاید. در این مسیر عصب به دو شاخه سطحی و عمقی تبدیل میشود.

شاخه عمقی آن Deep peroneal nerve بعد از جدا شدن از عصب از بین دو استخوان تیبیا و فیبولا عبور کرده و به کمپارتمان قدامی ساق میرود و در آنجا همراه با شریان تیبیال قدامی به پایین میرود. این عصب به عضلات کمپارتمان قدامی ساق شاخه داده و آنها را تحریک میکند. 
عصب پرونئال سطحی Superficial peroneal nerve بعد از جدا شدن از عصب پرونئال مشترک، به دو عضله کمپارتمان خارجی شاخه داده و سپس در پایینتر، به پشت پا رفته و حس پوست آنجا را تامین میکند.

 

عصب تیبیال

عصب تیبیال شاخه ای از عصب سیاتیک است. از این عصب در پشت ساق شاخه هایی به عضلات کمپارتمان خلفی سطحی داده شده و سپس عصب سورال از آن جدا میشود. پس از آن عصب در پایینتر، به تمامی عضلات کمپارتمان خلفی عمقی شاخه داده و آنها را تحریک میکند. سپس عصب در ناحیه مچ پا از پشت قوزک داخلی عبور کرده و به کف پا رفته و به دو شاخه یعنی عصب پلانتار خارجی و عصب پلانتار داخلی تقسیم میشود.

 

عصب سورال

عصب سورال Sural nerve یا عصب صافن کوتاه، شاخه های اصلی خود را از عصب تیبال میگیرد و بعد از گرفتن شاخه هایی از عصب پرونئال در کنار ورید صافن کوچک در خارج تاندون آشیل به پایین آمده و از زیر قوزک خارجی عبور کرده و سطح خارجی پا میرود.

 

 1592 1  1592 2

 

          عصب سورال در کنار ورید صافن کوچک قرار دارد

 

عصب صافن

عصب صافن Saphenous nerve شاخه های انتهایی عصب فمورال یا رانی در ناحیه ساق است و همراه با ورید صافن بزرگ در سطح داخلی ساق به پایین میاید و شاخه هایی از آن تا سطح داخلی پا هم ادامه پیدا میکند.

 

 

 1592 3
                     در تصویر بالا محدوده اعصاب پوستی اندام تحتانی نشان داده شده است

مقالات مرتبط

  • آناتومی ساق – عضلات قدامیآناتومی ساق – عضلات قدامی
  • آناتومی ساق – عضلات خلفیآناتومی ساق – عضلات خلفی
  • آناتومی ساق – عضلات خارجیآناتومی ساق – عضلات خارجی
  • علل و علائم ورم پاعلل و علائم ورم پا
  • سندروم پای بی قرار سندروم پای بی قرار
  • شکستگی صفحه رشد انتهای بالایی استخوان تیبیا (درشت نی)شکستگی صفحه رشد انتهای بالایی استخوان تیبیا (درشت نی)

Warning: Illegal string offset 'box_process' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 207

Warning: Illegal string offset 'box_custom_keywords' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 284

Warning: Illegal string offset 'box_blank' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 618
Share →

Warning: Illegal string offset 'box_process' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 207

Warning: Illegal string offset 'box_custom_keywords' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 284

Warning: Illegal string offset 'box_blank' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 618
Call Now Buttonتماس