خشکی زانو یکی از عوارض شکستگی های ران است.

محمد وفائی جراح استخوان و استاد دانشگاه شهید بهشتی : از عوارض این شکستگی ها عفونت های زانو است.

وي افزود: این بیماری تا حدی به  بیمار فشار آورده که بیمار ممکن است به مرحله خودکشی نیز برسد.
وفایی تصريح کرد: وظیفه پزشکان ارتوپد این است که همواره حرکت زانو را در پرتوکل درمانی خود منظور کنند و به گونه ای قدم بردارند که حرکت زانوی این بیمار در هر حالت از بین نرود زيرا در سلامت روحی و روانی بیمار نقش بسیار اساسی خواهد داشت.
وي خاطرنشان کرد:  این بیماری زمانی با دارو درمانی بهبود می یابد که پیشرفت نکرده باشد زماني که پیشرفت کرد با دارو درمانی نيز  این زانوی خشک شده بهبود نمي يابد.

منبع:سایت دکتر من

Share →