آیا ورزشی هست که با انجام دادنش پرانتزی بودن زانو از بین برود؟

پرانتزی بودن زانو ها معمولا به علت تغییر شکل و انحنایی است که در قسمت بالایی استخوان درشت نی ایجاد میشود. البته ممکن است تغییر شکل در انتهای پایینی استخوان ران موجب زانو پرانتزی شود ولی همانطور که گفته شد در غالب اوقات محل انحنا زیر زانو و در استخوان درشت نی است.

استخوانی که تغییر شکل داده است با ورزش یا نرمش صاف نمیشود. با دارو هم صاف نمیشود. پس ورزش یا نرمش یا دارویی وجود ندارد که شکل استخوان را تغییر دهد. مسلما تنها راه باقیمانده استفاده از عمل جراحی است. در عمل جراحی استخوان درشت نی در محل انحنا شکسته شده و قطعات ایجاد شده در امتداد مناسبی قرار داده شده و با پیچ و پلاک به هم متصل میشوند تا در این وضعیت به هم جوش بخورند. به این ترتیب میتوان انحنای زانو را برطرف کرد.

البته هر انحنای زانو و هر کسی که زانوی پرانتزی دارد نیاز به اصلاح آن ندارد. توصیه میشود در کسانی که به علت پرانتزی بودن زانو دچار درد در این ناحیه شده اند عمل جراحی صورت گیرد تا امتداد زانو اصلاح شود.

اگر پرانتزی بودن زانو دردی ایجاد نکرده است فرد میتواند ورزش کند. انجام فعالیت های ورزشی مانند فوتبال برای کسانی که زانوی پرانتزی دارند ممنوع نیست مگر اینکه این وضعیت موجب درد زانوی ایشان شده باشد. در این صورت فرد باید به پزشک ارتوپد مراجعه کند تا با بررسی زانو احتمال نیاز وی به جراحی را ارزیابی کند

منبع:ایران ارتوپد

تماس