اختلال عملکرد زانو

اختلال عملکرد مفصل کشکک، ران يا اصطلاحا نرمی استخوان در ناحيه کشکک زانو، درصد زيادی از مشکلات غيرضربه ای مزمن زانو را تشکيل می دهد. اين بيماری بيشتر در سال های جوانی ايجاد می شود و زمينه ساييدگی زانو را در سنين بعد فراهم می کند. در اين تحقيق حاضر هدف، مشخص کردن ميزان شيوع اين اختلال در دختران جوان 25-18 ساله می باشد. همچنين شاخص فربهی به عنوان يک عامل موثر بر روی اين اختلال مورد بررسی قرار گرفته است.

داده ها توسط تکميل پرسشنامه و انجام چهار آزمون بالينی جهت تشخيص نرمی استخوان کشکک زانو جمع آوری گرديد. تست شاخص جهت مشخص کردن بيماری، تست کلارک در حالت باز می باشد. از روشهای آماری آزمون تی و مجذور کای و ضريب همبستگی پيرسون جهت آناليز داده ها استفاده شده است.

بر طبق نتايج 24.4 درصد از دانشجويان دختر در اين گروه سنی از اختلال عملکرد مفصل ران با کشکک زانو رنج می برند. همچنين هيچ گونه ارتباط معنی داری بين زاويه عضله چهار سر با تاندون کشکک و اين اختلال به دست نيآمد.  با توجه به شيوع بالای اين بيماری در دختران جوان لازم است که جهت پيشگيری از عوارض اين اختلال برنامه ريزی و آموزش مناسب انجام شود تا در آينده درصد مبتلايان به ساييدگی زانو در سنين بالای زنان کاهش يابد.

بهبودی بدون عارضه از اختلال داخلی زانو بستگی دارد به تشخیص به موقع و دقیق، طبیعت از این وضعیت، پایبندی به برنامه های بازیابی و توصیه های توانبخشی، و اجتناب از تشدید بیشتر به زانو می باشد.

اختلال داخلی زانو

اختلال داخلی یک اصطلاح قدیمی است که آسیب های داخلی مفصل به طور کلی از تروما ایجاد می شود توصیف شده است. این اصطلاح یک اصطلاح غیر اختصاصی است که معمولا باید بیشتر با تاریخچه، معاینه فیزیکی، اشعه ایکس، و اغلب MRI مطالعات تصفیه شده است.
مفصل زانو بزرگترین مفصل تحمل وزن در بدن است. این یک مفصل لولایی است که متصل به گرد شده، به پایان می رسد (استخوان) استخوانی از استخوان ران (فمور) و استخوان ساق پا (ساق پا) و در مقابل با کلاهک زانو (کشکک) محدود است. رباطها، عضلات و تاندون های مختلف کمک می کند حرکت مفصل محدود در محدوده امن در حالی که menisci و غضروف کوسن مشترک علیه نیروهای قابل توجهی است که بر روی زانو تحمل. خسارت به هر یک از این ثبات و ثبات ساختار در نتیجه درد و ممکن است منجر به بی ثباتی مفصل از آسیب یا استفاده بیش از حد مزمن است.

بروز و شیوع اختلال زانو

درد زانو در حدود 20 درصد از بزرگسالان آمریکایی و حساب نزدیک به 3 میلیون نفر سرپایی و اورژانس در ایالات متحده سالانه (لوی) گزارش شده است. در میان کارگران، صدمه به زانو پس از سانحه دوم شایع ترین حوادث شغلی است. MCL، رباط شایع ترین مجروح است، اما صدمه به ACL است که رایج ترین منبع بی ثباتی مزمن مفاصل

منبع:مجله پزشکی ارومیه,مدیکال

تماس