استخوان كشكك

مشكلات استخوان كشكك
مشكلات استخوان كشكك

استخوان كشكك (پاتلا)

کشکک استخوانی است کوچک و سه گوش در جلوی زانو که سطح مفصلی پشتی آن با سطح کشککی استخوان ران (فمور) که در قسمت انتهای تحتانی فمور قرار دارد-مفصل می گردد. به این مفصل که قسمتی از مجموعه زانو است، مفصل کشککی رانی (مفصل پاتلوفمورال) می گویند. مفصل تیبیوفمورال (مفصل درشت نی رانی) که به آن مفصل زانو نیز گفته می شود، قسمت اصلی مجموعه زانو (کمپلکس زانو) محسوب می شود.

مشخصات استخوان کشکک

استخوان کشکک دارای دو سطح جلویی و پشتی است

کشکک استخوانی است کوچک و سه گوش که قاعده آن در بالا و راس آن در پایین قرار می گیرد

کشکک دارای سه کنار داخلی، خارجی و فوقانی است. کنار فوقانی کشکک همان قاعده استخوان است

تاندون چهار سر راني

تاندون چهارسر رانی (تاندون کوآدریسپس) به قاعده استخوان کشکک متصل می گردد

رباط كشككي يا تاندون كشككي

رباط کشککی (رباط پاتلار) یا تاندون کشککی (تاندون پاتلار) از راس کشکک مبدا گرفته و به برجستگی درشت نی (توبروزیته تیبیا) متصل می گردد

بورس جلوی کشککی (بورس پره پاتلار) در سطح جلویی کشکک قرار داشته که استخوان کشکک را از پوست مجزا می کند

منبع: پرشين بلاگ

تماس