التهاب دژنراتیو شکستگی ها (آرتروز استخوان)

استئوآرتریت (التهاب استخوان) یکی از عوارض شکستگی ها است که بیشتر در شکستگی های داخل مفصلی و به خصوص در اندام های پایینی دیده می شود. این عارضه غالباً در اثر یکی از علل زیر به وجود می آید:

الف) نامنظم شدن سطح مفصلی

در شکستگی هایی که خط شکستگی به درون مفصل راه یافته باشد، جا انداختن دقیق شکستگی حایز اهمیت فراوان است، زیرا نامنظم شدن سطوح مفصلی باعث ساییدگی بیش از حد مفصل در آن ناحیه و پیدایش تغییرات دژنراتیو در آن می شود. این ناراحتی بیشتر در مفصل هایی که وزن بدن روی آنها وارد می شود مثل مفصل ران، زانو و مچ پا دیده می شود.

ب) بدجوش خوردن شکستگی با تغییر محور مفصلی

در این موارد بدجوش خوردن استخوان باعث انحراف محوری طبیعی مفصل می شود و در نتیجه فشار وارد بر روی یک قسمت از مفصل بیش از قسمتهای دیگر می گردد که به ساییدگی بیش از حد غضروف مفصلی در آن قسمت و پیدایش تغییرات دژنراتیو در آن می انجامد. این موضوع به خصوص در مورد مفصل های اندام پایینی که فشار زیادتر به آنها وارد می شود، صادق است.

ج) نکروز آسپتیک استخوان (مردن سلول های استخوان بدون عفونت)

این پدیده متعاقب بعضی از شکستگی ها و در رفتگیها دیده می شود که باعث نکروز استخوان می شود و در صورتی که در این مرحله بر روی استخوان وارد شود منجر به تغییر شکل استخوان و پیدایش تغییرات دژنراتیو در آن می شود. سه استخوان که بیش از همه در معرض این عارضه می باشند شامل موارد زیر هستند:
الف) AVN سرفمور بدنبال شکستگی گردن استخوان ران یا در رفتگی مفصل هیپ
ب) AVN پروگزیمال اسکافوئید بدنبال شکستگی کمر اسکافوئید
ج) AVN تنه استخوان تالوس به دنبال شکستگی گردن تالوس

منبع:متخصص جراحی و ارتوپدی تهران

تماس