بهترین راه درمان سکته مغزی در زنان

مطالعه جدیدی نشان داده است که راه رفتن به مدت حداقل سه ساعت در هفته میتوند احتمال بروز سکته مغزی در زنان را کم کند. این یافته که در مجله سکته Stroke به چاپ رسیده است تایید دیگری است بر این نکته که ورزش مداوم و منظم چگونه میتواند بر سلامتی ما تاثیر گذار باشد.

مطالعه بر پایه سوالاتی است که از 33 هزار زن و مرد با سن بین 69-29 سالگی شده و از آنها سوال شده که بین سال های 1996-1992 به چه اندازه ورزش کرده اند. سپس این افراد تا سال 2006 پیگیری شده اند تا مشخص شود چه تعدادی از آنها دچار سکته مغزی شده اند. مطالعه نشان داد که احتمال بروز سکته در زنانی که حداقل هفته ای 3 ساعت راه پیمایی داشته اند کمتر از کسانی بوده است که این میزان ورزش را از خود دریغ کرده اند.

در مدتی که مطالعه صورت گرفته بود کلا 442 نفر دچار سکته مغزی شده بودند و تحلیل داده ها نشان داد که در زنانی که بیش از 3 ساعت در هفته راه پیمایی داشته اند احتمال سکته به میزان 43 درصد کاهش پیدا کرده است. با این حال این ازتباط در مردان نشان داده نشد. محققان علت را در این میدانند که مردانی که در این مطالعه تحت بررسی قرار گرفته بودند از لحاظ سلامت بدنی در وضعیت مطلوب تری بوده اند.

پیام این مطالعه مشخص است و آن اینست که شرکت در فعالیت های ورزشی متوسط ولی بصورت منظم تاثیر مثبتی بر سلامت ما به جا میگذارد. سازمان بهداشت جهانی پیش بینی میکند که احتمال سکته مغزی در کل جهان در حال افزایش است و پیشنهاد میکند تا هر فرد در هر هفته حداقل 150 دقیقه فعالیت ورزشی متوسط داشته باشد تا احتمال این واقعه کاهش یابد.

مطالعات قبلی نشان داده است که در مردانی که فعالیت های ورزشی متوسط و شدید انجام میدهند احتمال سکته مغزی کاهش میابد و این نکته هم مشخص شده است که در کسانی که قبل از سکته ورزش میکرده اند دوران بازپروری کوتاه تر بوده و این افراد خیلی سریعتر به کار و زندگی خود بازمیگردند.

منبع:ایران ارتوپد

تماس