بیماری های دیسک بین مهره ای

بر اساس مطالعه ای که در مجله جراحی استخوان و مفصل ( Journal of Bone and Joint Surgery (JBJS منتشر شده است بروز بیماری های دیسک بین مهره ای کمری که شایعترین آنها دژنرسانس یا خراب شدن دیسک و هرنی یا فتق دیسک است میتواند زمینه ارثی و خانوادگی داشته باشد.

این مطالعه بر روی بیش از 2 میلیون نفر انجام شده است. در این جمعیت حدود 1264 نفر مبتلا به بیماری های دیسک بین مهره ای کمری بوده اند. مطالعه نشان میدهد که در وابستگان فامیلی افراد مبتلا به بیماری دیسک بین مهره ای کمری بیشتر از دیگر افراد احتمال این بیماری وجود دارد و این افزایش ریسک هم در فامیل درجه اول و هم فامیل های دورتر وجود داشت. با در نظر گرفتن این نکته که وجود این بیماری در فرد و در وابسته فامیلی درجه اول او میتواند به علت محیط زندگی یکسان آنها باشد وجود بیماری در فرد و وابستگان دورتر او نشان دهنده ارتباط خانوادگی و ژنتیکی بیماری است.

البته این مطالعه به هیچ وجه نشان نمیدهد که تنها علت بروز بیماری در دیسک بین مهره ای کمری، زمینه ژنتیکی و خانوادگی است بلکه این عامل را به عنوان یکی از عوامل دخیل در بروز بیماری مهم قلمداد میکند. بیماری های دیسک بین مهرهای از بیماری های شایع و از علل مهم بروز کمردرد در افراد هستند و عوامل زیادی مانند بالا رفتن سن و فشارهای مکانیکی میتوانند موجب آن شوند.

منبع:ایران ارتوپد

تماس