تست مک موری

مک موری نام یک تست یا آزمایش بالینی در تشخیص آسیب منیسک زانو است

برای انجام این معاینه بالینی، بیمار به پشت بر روی تخت دراز میکشد. پزشک ابتدا زانوی بیما را خم کرده، با یک دست زانو را گرفته و با دست دیگر کف پای بیمار را به سمت خارج کشیده و به سمت خارج میچرخاند و سپس به آرامی زانوی بیمار را صاف میکند.

اگر در حین صاف شدن زانو صدای کلیک یا درد ناگهانی در زانو ایجاد شده تست یا آزمایش مثبت تلقی میشود

تست مک موری مثبت همیشه نشانه آسیب منیسک نیست و همه آسیب های منیسک تست مک موری مثبت ندارند

منبع: ايران ارتوپد

تماس