تشخیص و درمان دردهای ستون فقرات ۲

درد ستون فقرات مربوط به عوامل متعددى است كه به اهم آنها بطور اختصاراشاره مى شود از جمله ضربه ها، ورم ها و تغييرات مهره اى در اثرفشار خارجى يا داخلى روى مهره ها، تورم يا جابجائى و يا تغيير مكانديسكها، دست اندازيهاى بدخيم ساير اعضاء روى مهره هاى پشت ، خوردگى ويا روئيدن استخوانهاى اضافى روى لبه مهره ها، سنگينى وزن و بيماريهاى زناناز نوع دستگاه تناسلى ادرارى و بسيارىعوامل ديگرى كه مى تواند به علت فشار روى تنه يا شاخه هاى عصب سياتيك دردايجاد نمايد.

مشاهده فیلم

منبع

تماس