در ستون فقرات یکسری فرو رفتگی‌ها و برجستگی‌هایی در قسمت‌های مختلف وجود دارد که عبارتند از:

قوس پشت سر که به سمت عقب قوس دارد، قوس ناحیه گردن که به سمت جلو است، در ناحیه پشتی، قوس به سمت عقب، در ناحیه کمری، قوس به سمت جلو و در ناحیه لگن یا خاصره، قوس دوباره به سمت عقب است که این حالت مانند یک فنر، نیروهای وارده به کمر را به طور متعادل پخش می‌کند و در نتیجه فشار در یک نقطه متمرکز نمی‌شود.

مطالعه مقاله درمان گودی کمر  (کلیک کنید)

مقالات مرتبط

  • اثرات دارویی باکلوفن و سلکوکسیباثرات دارویی باکلوفن و سلکوکسیب
  • درد عضلانی بعد از ورزشدرد عضلانی بعد از ورزش
  • عمل جراحی بینیعمل جراحی بینی
  • اثرات دارویی پردنیزولون و متوکاربامولاثرات دارویی پردنیزولون و متوکاربامول
  • ناپروکسین (Naproxen)ناپروکسین (Naproxen)
  • روش جراحی بینیروش جراحی بینی
Share →
Call Now Buttonتماس