تمرینات اندام فوقانی و تعویض مفصل زانو

بر روی یک صندلی دسته دار بنشینید و دستهای خود را بر روی دسته‌ها قرار دهید. سپس سعی کنید با فشار دادن دستها به صندلی خود را از روی صندلی بلند کنید به گونه ای که تحمل وزن بر روی دستها باشد. سپس در حالت ایستاده با گذاشتن دستها بر روی صندلی سعی کنید وزن خود را روی دستها تحمل کرده و ارتفاع بدن را کم کرده تا بر روی صندلی بنشینید.

به پشت بخوابید و دستها را در حالتی که کف دست رو به زمین است کنار بدن روی زمین قرار دهید. در این حالت دستها را به زمین فشار داده و ۶ ثانیه نگه دارید، سپس فشار را قطع کنید.

منبع:کلینیک امید

تماس