Warning: Illegal string offset 'box_nolink' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 439

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 462

Warning: Illegal string offset 'box_nolink' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 439

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 462

Warning: Illegal string offset 'box_nolink' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 439

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 462

Warning: Illegal string offset 'box_nolink' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 439

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 462

post_image

عضلاتی که با ستون فقرات مرتبط میباشند؛ عضلات پشت بدن، دو عضله قوی کششی در چپ و راست ستون فقرات، همچنین عضلات صافی که مورب از ستون فقرات به طرف کمربند شانه ای کشیده شده اند مضافا جلو و طرفین عضلات شکم و عضلات باسن و لگن خاصره .

دستگاه های اختصاصی DBC عضلات به خصوصی را ایزوله کرده و به بیمار اجازه می دهند این عضلات را در یک محدوده حرکتی ویژه و مقاومت محاسبه شده تمرین دهد. تمرین این عضلات آن ها را از چرخه ی معیوبی که درد،بیحرکتی،ضعف عضله باشد، نجات می دهد و آنها را وارد چرخه عالی استفاده از عضله ، تقویت عضله ،کاهش درد خواهد کرد. بر خلاف ورزشهای آزاد، DBC عضلات عمقی ستون فقرات را فعال می کند. ورزش های زیر نیز از جمله تمرینات DBC ثبات دهنده ستون فقرات برای درمان بی ثباتی ستون فقرات است.

ورزش های DBC ثبات دهنده ستون فقرات

  • بلند کردن همزمان دست و پای مخالف در حالت طاقباز

به پشت بخوابید و زانو ها را خم کنید عضلات شکم را منقبض کرده و قوس کمر را به زمین فشار دهید همزمان با حفظ این وضعیت به آرامی دست راست را بلند کرده و بالای سر ببرید همچنین پای چپ را از زمین بلند کرده و زانو را صاف کنید. و سپس به آرامی به وضعیت شروع تمرین باز گردید.و حرکات را برای دست و پای مخالف انجام دهید.تمرین را تکرار کنید توجه کنید در طول تمرین وضعیت کمر حفظ شود.

  • خم و صاف کردن زانو در حالت طاقباز

به پشت بخوابید زانو ها را خم کنید و کف پاها را روی زمین بگذارید عضلات شکم را منقبض کرده و قوس کمر را به زمین فشار دهید.همزمان با حفظ این وضعیت پاشنه یک پا را به آرامی بر روی زمین بلغزانید تا زانو صاف شود.توجه داشته باشید تا جایی زانو را صاف کنید که بتوانید فشار کمر را حفظ کنید سپس پارا به عقب برگردانید و حرکات را با پای دیگر انجام دهید.تمرین را تکرار کنید.

  • حفظ ثبات لگن با حرکت زانو به خارج

روی سطح سفتی به پشت بخوابید یک زانو خم و زانوی دیگر را صاف کنید.عضلات شکم را منقبض کرده و قوس کمر را به زمین فشار دهید.اکنون با حفظ این وضعیت به آرامی زانوی خم شده را به سمت خارج ببرید.مجددا به وضعیت اول برگردیدوتمرین را تکرار کنید.دقت کنید در طول تمرین باید فشار کمر به زمین را نگه دارید.حرکت را با معکوس کردن پاها تکرار کنید.

  • تقویت عضلات چرخاننده کمر با توپ

با فاصله ی کمی از دیوار به پشت بخوابید، زانوها را خم کنید و کف پاها را روی زمین قرار دهید. توپی بین زانو و دیوار قرار دهید، غب غب بگیرید و عضلات شکم را منقبض کنید. اکنون با حفظ این وضعیت هر دو زانو را به توپ فشار دهید و نگه دارید، سپس به وضعیت شروع تمرین بر گردید و تمرین را تکرار کنید.

  • پل زدن همراه با صاف کردن زانو

به پشت بخوابید زانو ها را خم کنید و کف پاها را روی زمین بگذارید عضلات شکم و باسن خود را منقبض کنید و با فشار کف پاها و دست ها به زمین لگن رابلند کرده و پل بزنید .سپس زانوی یک پا را صاف کرده و پا را صاف بلند کنید،دقت کنید که زانوی هر دو پا را دریک سطح باشد و وضعیت لگن را در تمام طول تمرین حفظ کنید. به آرامی به وضعیت شروع تمرین بر گردید و حرکت را با پای مخالف انجام دهید. تمرین را تکرار کنید.

منبع:متخصص ورزش درمانی

مقالات مرتبط

Tagged with:  
Share →
Call Now Buttonتماس