جراحی شکستگی استخوان

در سال های اخیر استفاده از عمل جراحی شکستگی استخوان برای درمان بسیاری از شکستگی ها به روش استاندارد درمان آن ها تبدیل شده است. بسیاری از شکستگی هایی را که قبلا با گچ گیری یا با کشش درمان میکردند امروزه با عمل جراحی درمان میکنند. این تغییر رویکرد پزشکان در مواجهه با شکستگی ها عللی دارد.

بسیاری از شکستگی های استخوان های بلند را قبلا با استفاده از کشش درمان میکردند. شکستگی های ران، ساق و بازو در این گروه قرار میگرفتند. استفاده از این وسیله برای درمان شکستگی ها با چند مشکل بزرگ روبرو بود.

تماس