جراحی پارگی رباط صلیبی قدامی

درد زانو شکایت شایعی است که افراد را در تمامی سنین درگیر میکند. درد زانو ممکن است است بعلت ضربه باشد که در نتیجه آن رباطها پاره شده ومفاصل آسیب می بینند.

در موارد زیر پارگی رباط صلیبی قدامی را جراحی می کنیم

1. اگر بیمار به اقدامات درمانی غیر جراحی طب فیزیکی و فیزیوتراپی ، تمرین درمانی پاسخ مناسبی ندهد. و مکررا دچار درد، قفل شدن و خالی شدن زانو باشد

2. بیمار جوان که در مسابقات شرکت می کند و مایل به برگشتن به مسابقات قهرمانی است و دایم در معرض پیچش زانو است مثل اسکی یا اگر بیمار بخواهد شدت تمرینات خود را بدون استفاده از بریس افزایش دهد.

3. اگر بیمار جوانی درگیری همزمان منیسک زانو و رباط صلیبی قدامی داشته بادشد. چون برای ترمیم مینیسک باید حتما زانو پایداری خوبی داشته باشد وگرنه ترمیم مینیسک بخوبی جواب نمی دهد در این حالت باید رباط صلیبی نیز ترمیم شود.

منبع:دکتر رئیسی و دکتر احدی 1 . 2

تماس