حرکات اصلاحی زانو پرانتزی کودکان

مادرو پدر گرامي تا به حال به پاي نوزاد و كودك خود توجه كرده ايد؟

زانوهاي وي صاف است يا انحنا دارد، سعي كنيد پنجه هاي كودك شما هميشه رو به جلو باشد و هنگام راه رفتن پا را به سمت راست يا چپ نچرخانيد. اگر توجه شما به انحناي زانوي كودك خود جلب شده و تغيير شكل در زاويه زانو يا كماني شكل يا پرانتزي شكل گرديده، برای  زانو پرانتزی به نكات زير توجه كنيد.

علل زانوي   پرانتزي يا كماني شدن:

ضعيف بودن عضله همسترنيگ خارجي كه در پشت ران قرار دارد
چرخش پا به داخل
چاق بودن و زود راه افتادن بچه
مشكلي در لگن كودك
نامناسب نشستن ها دوران كودكي

عوارض و علايم

ناتواني در راه رفتن هميشه يا در مواقعي مثل خستگي يا بازي با كودكان ديگر
روي پاشنه با پنجه ها پهلو راه رفتن
تغييرات فرسايشي زودرس در زانو (يك آرتروز زودرس
درد در قسمت خارجي زانو به علت كشش بافت هاي نرم
بروز درد در قسمت داخلي زانو به علت وارد آمدن فشار زياد

تشخيص

كودك را به پشت بخوابانيد، دو پا را كنار هم قرار دهيد تا دو پا در راستاي هم قرار گيرد، هر دو پا را به راحتي تشخيص خواهيد داد.
در تمام مشكلات زانو ابتدا با تقويت عضله چهار سر مي توانيد وضعيت را بهتر كنيد. عضله چهارسر، روي ران شما قرار دارد به عبارت ديگر چهارعضله كه بالاي عضله زانو را احاطه كرده است.
براي اصلاح ابتدا با پزشك مشورت نماييد سپس تمرينات زير را شروع كنيد. تعداد تمرينات 10 عدد در 3 تكرار يعني 30 تمرين خواهد بود.

روي زمين بنشينيد. يك بالشت كوچك را زير زانو قرار دهيد. با 5 شماره زانو را به پايين فشار داده و نگاه داريد.
عضله چهارسر ران را منقبض كنيد 5 شماره نگاه داريد و آزاد كنيد.
يك پا را از زمين بلند كنيد. دست ها را روي ران بگذاريد بيش از 30 سانتي متر پا را بلند نكنيد.
يك پا را تا 30 سانتي متر بلند كنيد و به سمت راست حركت دهيد و باز گرديد.
پاشنه پا را زمين بگذاريد. بالشت را برداريد حالا پهلوي پا را از خارج به سمت زمين برگردانده و از شماره 1 تا 5 بشماريد و سپس پا را به حالت اول برگردانيد.
پاشنه پا را از زمين بلند نكنيد، حالا پاشنه را به سمت داخل بچرخانيد به طوري كه انحناي داخلي پا به زمين بچرخد و نزديك گردد. از شماره 1 تا 5 بشماريد و نگاه داريد سپس به حالت اول برگرديد.
روي يك صندلي، كودك را بنشانيد. توپ بازي او را روي مچ پايش با دست هاي ببنديد و از او بخواهيد پايش را 10 مرتبه بالا بياورد و به سمت پايين برگردانند.
با حركت قبل نشسته و همراه توپ از وي بخواهيد پايش را بچرخاند تا قسمت داخلي پا رو به سقف قرار گيرد. تكرار 10 تايي باعث تقويت عضله چهارسر راني و دو قلو كودك خواهد شد.
كودك را به پشت بخوابانيد. هنوز توپ مورد استفاده است، توپ را به زير زانو كودك ببنديد. از وي بخواهيد پايش را صاف بلند كند تا كف پارو به سقف قرار گيرد تكرار 10 تايي را انجام دهيد، تمرينات بالا را مي توانند با چرخش توپ تكرار كنند.
مادر وپدر گرامي تا به حال به كفش هاي كودك خود نگاه كرده ايد؟

كودك نوپاي شما نمي داند چه كفشي به وي كمك مي كند تا راحت تر راه بيايد و زانوهايش به درد نيفتد.

هنگام بازي كمتر زمين بخورد. پايش نپيچد و در آخر از دوستانش در هنگام دويدن عقب نماند، شما مسئول كفش هاي كودك خود هستيد. تا به حال فكر نموده ايد اگر كودك شما تا 3 سالگي پاي برهنه راه برود چه مي شود؟

كودك مسلط تر گام بر مي دارد، گرما و سرما را بهتر درك مي كند، پوست كف پاي وي محكم تر شده كمتر آسيب مي بيند.
انرژي كه از مركز زمين به بدن كودك شما وارد مي شود، مهمترين انرژي دهنده خواهد بود زيرا عضله آشيل كه در پشت پاشنه پا قرار دارد و تقويت مي گردد

منبع:کلینیک امید
تماس