حرکات و کارهای بعد از عمل رباط صلیبی‏‏ قدامی

کسب نتیجه موفق از درمان بازسازی رباط صلیبی به عوامل متعددی بستگی دارد که مهمترین آنها فاکتورهای پزشک و بیمار و تعامل مناسب بین ایندو است. از یک طرف تکنیک مناسب و موفق انجام عمل جراحی و از طرف دیگر همکاری بیمار و پیگیری وی در انجام درست اقدامات قبل و بعد از جراحی میتواند نتایج درمانی مناسبی را برای بیمار رقم بزند.

توضیح در باره تکنیک جراحی از حوصله این بحث خارج است ولی مهمترین عاملی که از طرف بیمار باید رعایت شود انجام درست و مداوم نرمش های قبل و بعد از جراحی است. مسلما ده جلسه فیزیوتراپی و یا آب درمانی روش صحیح و کافی برای مراقبت های بعد از جراحی نمیباشد. بیمار باید یاد بگیرد که چگونه نرمش های کششی و تقویتی و پس از آن نرمش های مهارتی را خود انجام دهد.

این نرمش ها به توسط خود بیمار در منزل صورت میگیرد و نقش فیزیوتراپ در این میانه فقط نظارت بر انجام درست و مناسب نرمش ها است. چند جلسه گرم کردن زانو با چند دستگاه در فیزیوتراپی تاثیری در بازپروری این آسیب ندارد. اگر منظور از آب درمانی هم چند بار رفتن به استخر و راه رفتن در آب است که آن هم تقریبا بی فایده است. صبر کردن و منتظر شدن برای گذشت زمان به امید بهتر شدن خودبخودی زانو هم بی ثمر است.

شما برای کسب یک نتیجه موفق از جراحی بازسازی لیگامان متقاطع یاصلیبی قدامی مفصل زانو نیاز به برنامه ریزی دارید. باید زانوی خود را قبل از جراحی برای آن آماده کنید و بعد از جراحی هم اقدامات خاصی را طبق برنامه ای مشخص انجام دهید. مهمترین وظیفه شما قبل از جراحی بدست آوردن دامنه حرکتی مناسب در مفصل زانو است و بعد از جراحی شما باید با انجام نرمش های خاصی حرکت مفصل زانوی خود را به حالت اول برگردانده و عضلات اطراف آنرا قوی کنید.

منبع:ایران ارتوپد

تماس