گاهي علل زانو درد خارج از زانواست و عدم توجه به آن موجب سر درگمي بيمار و عدم درمان صحيح بيمار مي شود.در اين موارد تمركز درمان بايد روي علت اصلي درد كه خارج از مفصل زانو است متمركز باشد.

شاهد بسياري از بيماران مبتلا به زانو درد بوده ام كه سالها تحت درمان بو ده اند و نتيجه اي از درمان نگرفته اند. در واقع در بسياري از اين بيماران بدليل عدم معاينه صحيح علت اصلي كه خارج از مفصل زانو قرار دارد درمان نشده است.

چه عللي خارج از زانو موجب زانو درد مي شود:

 

  • درد ناحيه لگن و آرتروز لگن :گاهي ضايعات ناحيه لگن با يابدون علامت در لگن باعث درد زانو مي گردد.
  • ديسك كمر:ديسك ناحيه كمر از علل شايع زانو درد است.
  • تنگي نخاع:يكي از علائم شايع تنگي نخاع زانو درد است.
  • مشكلات پا:مشكلات پا مانند صافي كف پا،گودي بيش از حد پا،انحراف به داخل و خاج پا،اشكالات انگشت پا مانند هالوكس والگوس و ريجيدوس
  • تومورها:تومورهاي ستون فقرات لگن  سينه رحم ممكن است با زانو درد همراه باشد.
  • بيماريهاي سيستميك مانند نقرس آرتريت روماتوييد بيماريهاي ميوپاتي و ديستروفي عضلاني
  • بورسيتها

منبع : دکتر فروغ

Share →