دررفتگی زانو

دررفتگی زانو

ﻣﻨﻈﻮر از در رﻓﺘﮕﯽ زاﻧﻮ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﺨﻮان ھﺎی دﺧﯿﻞ در ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﻣﻔﺼﻞ زاﻧﻮ از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ آﻧﺎﺗﻮﻣﯿﮏ ﻧﺮﻣﺎل ﺧﻮد در ﻣﺤﻞ ﻣﻔﺼﻞ ﺧﺎرج ﺷﺪه وﺷﮑﻞ ﻣﻔﺼﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ. اﺳﺘﺨﻮان ھﺎ در ﻣﺤﻞ ﻣﻔﺼﻞ ﺗﻮﺳﻂ رﺑﺎط ھﺎ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺗﺼﺎل دارﻧﺪ. در زاﻧﻮ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﺨﻮن ھﺎی ﺳﺎق ( درﺷﺖ ﻧﯽ و ﻧﺎزک ﻧﯽ(ﺗﻮﺳﻂ ﭼﻨﺪﯾﻦ رﺑﺎط ﺑﻪ اﺳﺘﺨﻮان ران اﺗﺼﺎل دارﻧﺪ و اﯾﻦ رﺑﺎط ھﺎ ﺳﺒﺐ ﭘﺎﯾﺪاری ﻣﻔﺼﻞ زاﻧﻮ و ﺣﻔﻆ ﺷﮑﻞ و ﮐﺎرﮐﺮد آن ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. در دررﻓﺘﮕﯽ زاﻧﻮ اﯾﻦرﺑﺎط ھﺎ ﭘﺎره ﺷﺪه واﺳﺘﺨﻮان ھﺎی ﺳﺎق ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﻮان ران درﻣﺤﻞ ﻣﻔﺼﻞ زاﻧﻮ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﺷﺪه و زاﻧﻮ دﭼﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ و ﻧﺎﭘﺎﯾﺪاری ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻋﻠل و دلایل

دررﻓﺘﮕﯽ زاﻧﻮ ﻧﺎدر اﺳﺖ و ﻣﻌﻤﻮﻻ در زﻣﯿﻨﻪ ﺿﺮﺑﺎت ﺷﺪﯾﺪ وارده ﺑﻪ زاﻧﻮ رخ ﻣﯽدھﺪ.
اﻓﺘﺎدن روی زاﻧﻮ از ﻋﻠﻞ عمده ی دررفتگی زانو اﺳﺖ .
ﺻﺪﻣﺎت ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺼﺎدﻓﺎت راﻧﻨﺪﮔﯽ ﻧﯿﺰ از ﻋﻠﻞ مهم در رفتگی زانو اﺳﺖ .
ﻣﻌﻤﻮﻻ اﻋﻤﺎل ﻧﯿﺮوی ﺷﺪﯾﺪ ﯾﺎ ﭘﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ زاﻧﻮ ﺳﺒﺐ دررﻓﺘﮕﯽ آن ﻣﯽ ﺷﻮد.
در زاﻧﻮی ﺟﺎﺑﺠﺎ ﺷﺪه ( در رﻓﺘﻪ ) اﻣﺘﺪاد ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﯿﻦ ران و ﺳﺎق از ﺑﯿﻦ ﻣﯽرود و زاﻧﻮ دﭼﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
صدمات ناشی از انجام ورزش های سنگین

تشخیص

اﻧﺠﺎم ﻋﮑﺲ رادﯾﻮﮔﺮاﻓﯽ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ در زاﻧﻮ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺒﺾ : آﺳﯿﺐ ﻋﺮوق درﻧﺎﺣﯿﻪ زاﻧﻮ ﺑﺪﻧﺒﺎل دررﻓﺘﮕﯽ زاﻧﻮ ﺷﺎﯾﻊ اﺳﺖ و ﭘﺰﺷﮏ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺒﺾرا ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﺪ ﭼﺮاﮐﻪ ﻋﺮوﻗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎق ﭘﺎ ﺧﻮن ﻣﯽ دھﻨﺪ از ﻧﺎﺣﯿﻪ ﭘﺸﺖ زاﻧﻮ ﻋﺒﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد اﻧﺠﺎم آﻧﮋﯾﻮﮔﺮاﻓﯽ ﯾﺎ ﺳﻮﻧﻮﮔﺮاﻓﯽ داﭘﻠﺮ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﺮوق ﭘﺎ ﻻزم اﺳﺖ.
ﺑﺮرﺳﯽ اﻋﺼﺎب ﭘﺎ : اﻣﮑﺎن دارد ﺑﺪﻧﺒﺎل دررﻓﺘﮕﯽ زاﻧﻮ اﻋﺼﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ زاﻧﻮ و ﺑﺪﻧﺒﺎل آن ﺳﺎق و ﭘﺎ ﻣﯽ روﻧﺪ و ﺣﺲ و ﺣﺮﮐﺖ ﭘﺎ را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ دﭼﺎر ﺻﺪﻣﻪ دﯾﺪﮔﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﭘﺰﺷﮏ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﺣﺮﮐﺎت ﭘﺎ ﻣﺜﻞﺑﺎﻻ آوردن و ﭘﺎﺋﯿﻦ آوردن ﭘﺎ در ﻣﺤﻞ ﻣﭻ و ﭼﺮﺧﺎﻧﺪن ﭘﺎ ﺑﻪ داﺧﻞ و ﺧﺎرج در ﻣﺤﻞ ﻣﭻ ﭘﺎ را ﺗﺴﺖ ﮐﻨﺪ
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺣﺲ ﭘﺎ و ﺳﺎق را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﺪ. ﺑﯽ ﺣﺴﯽ در اﯾﻦ ﻧﻮاﺣﯽ ﺻﺪﻣﻪ ﺑﻪ آﺳﯿﺐ را
ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣﯽ ﺳﺎزد.

روش های درﻣﺎن

  • درﻣﺎن  دررفتگی زانو در ﺧﺎﻧه

آﺳﯿﺐ زانو ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﺧﺎﻧﻪ درﻣﺎن ﮔﺮدد و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ آب ﺳﺮدﯾﺎ ﯾﺦ را روی ﻣﺤﻞ ﺻﺪﻣﻪ دﯾﺪه ﻗﺮار داده ﺗﺎ درد و ﺗﻮرم ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﺑﺪ و ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد.
درﻣﺎن طﺑﯽ جا اندازی زانو

  • ﺟﺎ اﻧﺪازی

ﭘﺰﺷﮏ اﯾﻦ اﻣﺮ را اﻧﺠﺎم ﺧﻮاھﺪ داد .

  • ﺑﯽ ﺗﺤﺮک ﺳﺎزی

ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺻﺪﻣﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺗﺴﺮﯾﻊ ﺑﮫﺒﻮدی ھﻢ زاﻧﻮ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ آﺗﻞ ﯾﺎ ﯾﮏ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﯽ ﺗﺤﺮک ﺳﺎزی دﯾﮕﺮ ﺗﺤﺖﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﭼﺮا ﮐﻪ ﺧﻢ ﺷﺪﮔﯽ زاﻧﻮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﺪﻣﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﮔﺮدد.

  •  توسط  متخصص ارتوپدی

از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ دررﻓﺘﮕﯽ زاﻧﻮ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ ﭘﺎرﮔﯽ ھﺎی ﻣﺘﻌﺪد رﺑﺎطﯽ ھﻤﺮاه اﺳﺖ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﭘﺲ از ﮐﺎھﺶ ﺗﻮرم ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ اورﺗﻮﭘﺪ ﯾﺎ ﺟﺮاح زاﻧﻮجهت اﻧﺠﺎم ﺟﺮاﺣﯽ ﺗﺮﻣﯿﻤﯽ رﺑﺎط ارﺟﺎع ﮔﺮدد.

پیشگیری

  • ﺗﻼش ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﯾﺠﺎد ﺻﺪﻣﺎت ﺷﺪﯾﺪ ﺑﻪ زاﻧﻮ در ورزش ( اﺳﺘﻔﺎده از زاﻧﻮﺑﻨﺪ در ورزش ھﺎی ﭘﺮ ﺧﻄﺮ)
  • اﺟﺘﻨﺎب از ﺣﺮﮐﺎﺗﯽ ﻣﺜﻞ ﭘﺮﯾﺪن از ارﺗﻔﺎع زﯾﺎد روی ﺳﻄﻮح ﺳﺨﺖ

جراحی

ﺑﻪ طﻮر ﮐﻠﯽ اﯾﻦ آﺳﯿﺐ دﯾﺪﮔﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺪی ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﻏﻠﺐ ﺻﺪﻣﺎت ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﻦ آﺳﯿﺐ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺟﺮاﺣﯽ دارد.
اﻏﻠﺐ ﺻﺪﻣﺎت ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﻦ آﺳﯿﺐ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺟﺮاﺣﯽ دارد.
ﺻﺪﻣﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﯾﺎن ( ﺳﺮﺧﺮگ ) در 21 – 32 % ﻣﻮارد رخ ﻣﯽ دھﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺟﺮاﺣﯽ ﻓﻮری دارد .
ﺑﻌﺪ از ﺟﺮاﺣﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺧﻮب اﺳﺖ و زاﻧﻮ در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ﺣﺮﮐﺎت ﻧﺮﻣﺎل ﺧﻮد را ﺑﺎز ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
ﻧﺎﭘﺎﯾﺪاری در زاﻧﻮ به وجود می آید.
درد ﻣﺰﻣﻦ ﮐﻪ در 46 % ﻣﻮارد اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد.

خواننده گرامی ، پیشنهاد می شود مطالب زیر را جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه دررفتگی زانو مطالعه فرمایید.

1- درمان شکستگی زانو

2- دررفتگی و شکستگی کشکک زانو

تماس