درمان زانوی ضربدری با جراحی

پای ضربدری و یا ژنو والگوم به حالتی گفته می شود که زانو ها به یکدیگر چسبیده و قوزک پاها از همدیگر فاصله دارند و فضای موجود بین مچ پا و قوزک ها بیشتر از حد طبیعی است.

زانوی ضربدری یکی از انواع تغییر شکل های زاویه دار زانو است که در آن ران ها به هم نزدیک می شوند و قوزک های داخلی از هم فاصله می گیرند و در نتیجه نمایی شبیه ضربدر در پا ایجاد می کنند.

درمان جراحی پای ضربدری

اگر کودک شما زانوی ضربدری دارد جراحی غالباً مورد نیاز نیست. در ۹۹% از موارد، این عارضه بطور طبیعی رفع می گردد. اما اگر این وضعیت تا دوره نوجوانی و سن بلوغ ادامه داشته باشد (در این زمان فاصله قوزک های پا فرد سه اینچ و بیشتر باشد) دیگر تقویت کننده های مداخله گر و پر خرج، کفش های تعدیل شده و استفاده از تمرینات اصلاحی ضمانتی را ایجاد نخواهند کرد.

بنابراین عمل جراحی بهترین روش درمان بحساب می آید و شامل استفاده از بست های آهنی در قسمت داخلی و بالایی درشت نئی و صفحه رشد دیستال ران قبل از بلوغ اسکلتی و یا استوتومی( برش استخوان، جدا کردن و خارج کردن قسمتی از آن) بالای کندیل ران بعد از بلوغ اسکلتی است.

منبع:دکتر شجاعی

تماس