درمان غیر دارویی کمردرد و دیسک کمر

استفاده از كمربندهای مخصوص (بریس ها) برای درمان كمردرد از همان اوایل پیدایش كمردرد مرسوم بوده است و شاید بتوان بریس های متنوع و پیشرفته امروزی را نواده گان كمربندهای ساده اولیه دانست.

بریس ها یا ارتوز ها برای بیحركت كردن فقرات كمری، ثابت كردن حركات غیرطبیعی ، حفظ ترتیب فقرات و اصلاح دفورمیتی آنها بكار می روند.

بریس وسیله ای مناسب در درمان خمیدگی ستون فقرات به طرفین (اسكولیوزیس) است، اما نمی تواند هیچ یك از اهداف فوق را در درمان حالات دژنراتیو فقرات برآورده نماید. بریس ها در كنترل حركات مهره های اول تا چهارم (L۱ L۴) موفقند اما تنها در صورتی می توانند حركات مهره های چهارم ـ پنجم كمری و پنجم كمری ـ اول خارجی (S۱/L۵ & L۴/L۵) را مهار كنند كه حداقل یك ران را در بر گرفته باشند.اغلب كمر دردها بمرور زمان خود بخود بهبود می یابند بشرطی كه با درمانهای بیمورد و بستن بریس، عضلات كمری و جداره شكم را ضعیف نكرده باشیم.

استفاده روتین از اورتوزها برای درمان كمر درد توصیه نمی شود.

موارد مصرف اورتوزها برای درمان غیر جراحی دیسک کمر

  • بیماری كه پس از استراحت بهبود یافته و تمایل دارد كه سریعاً به كارش باز گردد. در اینمورد می توان كرست را اصطلاحاً «بستری در پشت» محسوب كرد كه به بیمار اجازه راه افتادن را می دهد.
  • حمایت عضلات بدن پس از عمل
  • در بیماران مسن كه جراحی برای آنها پیشنهادنمی شود یا كسانی كه نمی خواهند تحت عمل جراحی قرار گیرند اما تمایل دارند به سطح بهتری از سلامتی برسند.

منبع:متخصص ورزش درمانی

تماس