درمان و پیشگیری از روماتیسم مفصلی

بر اساس مطالعه ای که نتایج آن در سالنامه بیماری های روماتیسمی Annals of the Rheumatic Diseases منتشر شده است مصرف یک وعده ماهی چرب در هفته میتواند ریسک ابتلا به روماتیسم مفصلی را به نصف تقلیل دهد.

این مطالعه که در سوئد انجام شده بر روی 32 هزار زن صورت گرفته است. پرسشنامه هایی به ایشان داده شده و از طریق آنها عادات غذایی این افراد مورد بررسی قرار گرفته است. در بین سال های 2020-2003 تعداد 205 نفر از این افراد به روماتیسم مفصلی مبتلا شده اند. در بین افراد مورد مطالعه در آنانیکه مصرف اسیدهای چرب اشباع نشده امگا 3 روزانه بیش از 210 میلیگرم بوده است (که معادل مصرف یک وعده غذایی ماهی چرب در طول هفته است) احتمال بروز روماتیسم مفصلی به میزان 52 درصد کمتر از افردی بود که مصرف اسید چرب پایینی داشتند.

مطالعه همچنین نشان داد که مصرف یک وعده غذایی ماده در هفته از هر نوعی که باشد میتواند احتمال بروز روماتیسم مفصلی را 29 درصد کاهش دهد. مطالعاتی که قبلا مرکز کنترل بیماری ها در امریکا انجام داده است منجر به این پیشنهاد شده که مصرف هفته ای دو وعده غدای دریایی موجب دریافت 250 میلیگرم اسید چرب امگا 3 در روز میشود.

روماتیسم مفصلی از بیماری های ناتوان کننده ای است که بطور عمده مفاصل انگشتان دست و مچ دست ها و در مواردی هم زانو و مفاصل ران را درگیر کرده و موجب التهاب و درد و محدودیت حرکتی در مفاصل بدن میشود. تغییر در عادات میتواند در بروز این بیماری نفش داشته باشد. در مطالعاتی دیگر نشان داده شده است که مصرف سیگار میتواند احتمال بروز این بیماری را افزایش دهد.

ماهی های آزاد، قزا آلا، تن و ساردین جزو ماهی های چرب محسوب شده و میتوانند مقادیر بالایی از اسیدهای چرب اشباع نشده امگا 3 را به بدن برسانند.

تماس