درمان پارگی لیگامان صلیبی

ممکن است پارگی لیگامانهای صلیبی قدامی به همراه لیگامانهای داخلی و یا خارجی پاره شود. ممکن است یک یا هر دو لیگامان صلیبی به تنهائی پاره شود. پارگی لیگامانهای قدامی بوسیله یک نیرو که انتهای فوقانی تیبیا را  نسبت به فمور به جلو می راند و یا بوسیله هیپر اکستانسیون زانو ایجاد می شود. لیگامان خلفی بوسیله یک نیرو که انتهای فوقاتی تیبیا را به عقب میراند دچار پارگی میشود.

درمان پارگی لیگامان صلیبی قدامی

-در  پارگی لیگامان صلیبی قدامی در حال حاضر تمایلی به بخیه کردن فوری پارگی وجود ندارد. این روش کارآمد  نبوده و در حفظ ثبات زانو موثر نیست

-اگر چه پارگی های لیگامان صلیبی خلفی به جراحی ترمیمی به خوبی پاسخ می دهد اما ترمیم آنها تنها زمانی انجام میشود که ناتوانی زیادی وجود داشته باشد.

کندگی خار استخوان بزرگ ساق پا ازطریق لیگامان صلیبی

به ندرت یک نیرو که ازطریق لیگامان صلیبی وارد میشود یک قطعه استخوان بزرگ ساق پا را  جدا میکند در حالیکه خود لیگامان سالم باقی می ماند

کشش لیگامان های داخلی و خارجی

یک نیرو که برای ایجاد پارگی کامل ناکافی می باشد  ممکن است منجر به ایجاد پارگی ناقص و یا کششی شود.لیگامان داخلی  یا خارجی ممکن است صدمه ببینید. زانو دردناک بوده و ممکن است متورم باشد.در معاینه در لمس بر روی لیگامان صدمه دیده تندرنس موضعی وجود دارد.ممکن است درون مفصل مایع جمع شود.همیشه در اولین معاینه نمی توان کشیدگی لیگامان داخلی را از پارگی منیسک داخلی زانو افتراق داد.

در حقیقت ممکن است ایندو به طور همزمان وجود داشته باشند.. ممکن است آرتروسکوپی بویژه برای نشان دادن وضعیت منیسک مورد نیاز باشد. بدون آرتروسکوپی تشخیص بالینی زمانی روشن خواهد شد که زانو به فواصل متعدد در عرض چند هفته معاینه شود. بعد از یک کشیدگی معمولا در عرض 2 تا 3 هفته مایع جذب شده و حرکات کامل زانو باز میگردد.اگر تجمع مایع و محدودیت دردناک اکستانسیون بیش از از سه هفته باقی بماند.. باید تشخیص کشیدگی لیگامان را کنار گذاشت و پارگی یک منیسک را در نظر گرفت.اگر قبلا آرتروسکوپی انجام نشده باشد در این مرحله باید انجام شود.

برای آشنایی با پیشگیری از پارگی رباط صلیبی قدامی بر روی لینک کلیک کنید

منبع:متخصص ورزش درمانی

تماس