در رفتگی و نیمه در رفتگی استخوان

1597_orig

در رفتگی یا نیمه دررفتگی مفاصل ممکن است مادرزادی، خود به خودی، ناشی از تروما یا به طور مکرر باشد. بنا به تعریف، زمانی یک مفصل دچار نیمه در رفتگی شده است که سطوح مفصلی آن تا حدودی از روی هم جابجا شده باشند اما قسمتی از آن ها در تماس با هم باشد

هنگامی که سطوح مفصلی کاملاً از تماس با یکدیگر خارج شده اند، مفصل دچار دررفتگی شده است

3انواع دررفتگی استخوان

در رفتگی یا نیمه دررفتگی مادرزادی

مهمترین عارضه در این گروه از اختلالات، در رفتگی مادرزادی (تکاملی) مفصل هیپ است. پاچنبری مادرزادی (تالیپس اکوینوواروس) نیز ممکن است به عنوان نیمه در رفتگی مادرزادی مفصل تالو ناویکولر در نظر گرفته شود.

در رفتگی مادرزادی سایر مفاصل نادر است: عارضه ای که به طور گهگاهی دیده می شود، در رفتگی مادرزادی سر استخوان رادیوس می باشد.

در رفتگی یا نیمه دررفتگی ناشی از تروما

آسیب مفصلی شایع ترین علت رخداد دررفتگی می باشد.

در رفتگی یا نیمه در رفتگی خود به خودی (پاتولوژیک)

در رفتگی در هر مفصلی ممکن است به طور خود به خودی به علت نقایص ساختمانی یا بیماری های تخریبی مفصل روی دهد. این عارضه به طور شایع در ستون فقرات روی می دهد که ثابت مفاصل بین مهره ای ممکن است به علت نقایص ساختمانی، آسیب های قبلی یا آرتریت تخریبی (چرکزا، سل یا روماتوئید) دچار اختلال می گردد.

در رفتگی یک انگشت پا به سمت خلف در مفصل متاتارسوفالنژیال در موارد شدید چنگکی شدن انگشتان پا و نیمه در رفتگی مفاصل بین بندهای انگشتان دست در آرتریت روماتوئید ممکن است رخ دهد. مثال دیگر، در رفتگی مفصل هیپ است که گاهی در آرتریت شدید سل یا آرتریت چرک زا مشاهده می شود. در رفتگی یا نیمه در رفتگی خود به خودی همچنین یک یافته شایع در آرتریت نوروپاتیک می باشد.

در رفتگی یا نیمه در رفتگی مکرر

بعضی مفاصل مستعد دررفتگی مکرر هستند. معمولاً اما نه همیشه، یک سابقه در رفتگی ناشی از آسیب شدید در ابتدا وجود دارد که باعث آسیب شدید و دائمی لیگامان ها و سطوح مفصلی شده است. مفاصلی که بیشتر دچار این عارضه می شوند، عبارتند از: شانه، مفصل بین کشکک و استخوان ران و مفصل مچ پا.

منبع : کتاب اصول ارتوپدی آدامز

تماس