دفورمیتی یا تغییر شکل زانو

دفورمیتی بوتونیر (Boutonniere deformity) یا تغییرشکل بوتونیر (تغییرشکل جای دکمه ای) عبارت است از فلکشن در مفصل بین بند انگشتی پروگزیمال (Proximal interphalangeal or PIP joint) و هیپراکستنشن در مفصل بین بند انگشتی دیستال (Distal interphalangeal or DIP joint) به علت آسیب در قسمت مرکزی (Central slip) تاندون عضله اکستنسور مشترک انگشتان (Extensor digitorum communis) یا بازکننده مشترک انگشتان (بازکننده انگشتان).

دفورمیتی بوتونیر ممکن است به علت بیماری روماتیسمی به خصوص آرتریت روماتویید نیز ایجاد شود. آرتریت روماتویید عامل سینویت مزمن و خم شدن تدریجی مفصل بین انگشتی پروگزیمال است که طویل شدن قسمت مرکزی تاندون ایجاد می گردد که درنهایت باعث پارگی آن می شود.

دفورميتي‏‏های اندام تحتانی در بچه‏ها خصوصاً دفورميتي‏های زانو و پا از جمله مشکلات شايع مراجعين به مراکز ارتوپدی است‏ که بسياری از آن‌ها فيزيولوژيک مي‏باشد و با رشد طبيعی تصحيح مي‏گردند. اما درصد کمی نيز بدون اصلاح باقی مي‏مانند و در طولانی مدت برای بيمار مشکلات ايجاد می‌کنند.

علت تغییرشکل بوتونیر

*کشیدگی قسمت مرکزی تاندون بازکننده مشترک انگشتان

*پارگی قسمت مرکزی تاندون بازکننده مشترک انگشتان

*بیماری آرتریت پیشرونده (مانند آرتریت روماتویید)

*سوختگی ها و عفونت ها

درمان

درمان ممکن است درارتباط با موارد زیر باشد:

*استفاده از اسپلینت در مرحله حاد

*گچ گیری سریال درصورت مراجعه دیرهنگام که درمان می تواند پس از مدتی ازطریق اسپلینت دنبال گردد

*ترمیم تاندون ازطریق جراحی به خصوص هنگامی که بیمار خیلی دیر مراجعه کرده باشد

منبع:دکتر فروغ,حکیم

تماس