شکستگی استخوان ساعد : علائم و نشانه ها

 ساعد دو استخوان دارد. این دو استخوان را رادیوس ( زند اعلی یا بالایی) و اولنا ( زند اسفل یا پایینی) مینامند. اگر سر پا بایستیم و دستهای خود را در کنار تنه خود آویزان کنیم بطوریکه کف دست ها به طرف جلو باشد. استخوانی از ساعد که به تنه نزدیک تر است را اولنا مینامند و به استخوانی که از تنه دورتر است استخوان رادیوس میگویند.

شکستگی استخوان ساعد ممکن است بصورت شکستگی منفرد استخوان رادیوس یا اولنا بوده و یا ممکن است هر دو استخوان ها شکسته شوند. چون درمان هر سه این موارد تقریبا شبیه یکدیگر است در این مبحث در مورد هر سه صحبت میشود.

شکستگی استخوان ساعد

مکانیسم شکستگی استخوان ساعد میتواند ضربه غیر مستقیم باشد مثل موقعی که فرد در حین زمین خوردن دستش را حائل قرار داده و با کف دست زمین میخورد و یا ممکن است ضربه مستقیم باشد مثل موقعی که با چوبدستی محکم به ساعد کوبیده میشود.

شکستگی منفرد رادیوس یا اولنا همیشه بر اثر ضربه مستقیم ایجاد میشود و وارد شدن نیروهای غیر مستقیم به ساعد یا موجب شکسته شدن هر دو استخوان آن میشود و یا اگر یک استخوان را بشکند همراه با شکستگی استخوان ساعد، آسیب در مفصل بالایی یا پایینی بین استخوان های رادیوس و اولنا هم ایجاد میشود.

در حین زمین خوردن، اگر مچ دست در حال چرخش باشد شکستگی استخوان های رادیوس و اولنا در مقابل هم نبوده و یکی بالاتر و دیگری پایین تر قرار میگیرد. همچنین در این موارد معمولا خط شکستگی بصورت مارپیچی است.

وقتی شکستگی  بر اثر ضربه مستقیم ایجاد میشود معمولا خط  شکستگی بصورت عرضی است و شکستگی دو استخوان ساعد در مقابل یکدیگر است. شکستگی  اگر در یک استخوان باشد معمولا جابجایی زیادی ندارد ولی اگر هر دو استخوان شکسته شده باشند محل شکستگی  معمولا در بالغین جابجایی زیادی دارد.

 البته در بچه ها شکستگی استخوان ساعد  معمولا با جابجایی اندکی همراه است.

علائم و نشانه ها

وقتی هر دو استخوان ساعد شکسته شده است شکل ظاهری ساعد بیمار تغییر میابد. ساعد در محل شکستگی خم میشود و گاهی اوقات میتوان نوک تیز استخوان در محل شکستگی  را در زیر پوست ساعد لمس کرد. در بعضی موارد نوک تیز استخوان شکسته شده پوست را سوراخ کرده و بیرون میزند و شکستگی را به نوع باز تبدیل میکند.

وقتی شکستگی  فقط در یک استخوان ساعد ایجاد شده یا جابجایی کمی دارد معمولا ساعد در محل شکستگی بسرعت متورم و دردناک میشود. در این موارد ممکن است حرکت دادن ساعد موجب برخورد قطعات شکستگی استخوان ساعد به یکدیگر شده و ایجاد صدا کند که به آن کریپیتاسیون میگویند.

بیمار دچار شکستگی  درد زیادی داشته و حرکات چرخشی ساعد و مچ دست وی بسیار دردناک میشود.

تشخیص

تشخیص قطعی شکستگی استخوان ساعد با رادیوگرافی است. رادیوگرافی ساده شکل و محل شکستگی را نشان میدهد.

  • اطلاعات بیشتر….

جهت کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با هر کدام از مقاله های زیر بر روی آن ها کلیک کرده ومقاله موردنظر را مطالعه کنید.

درمان و علائم شکستگی تنه استخوان ساعد (رادیوس)

                                          درمان شکستگی ساعد در کودکان

                                                                   علائم و درمان شکستگی تنه استخوان ساعد (اولنا)

منبع:ایران ارتوپد

تماس