شکستگی لگن

نتیجه تحقیقاتی که در چهارمین گردهمایی پوکی استخوان آسیا- پاسیفیک ارائه شده نشان میدهد که شکستگی دوم لن مرگ آورتر از شکستگی اول است. این مطالعه که در هنگ کنک صورت گرفته است شیوع شکستگی دوم لگن و احتمال مرگ و میر بعد از آن را در بیش از 43 هزار بیمار با سن بالاتر از 65 سال که اولین شکستگی لگن آنها در بین سال های 2011-2000 جراحی شده مورد بررسی قرار داده است. سن متوسط بیماران 82 سال و نسبت مرد به زن در این مطالعه 3 به 7 بوده است. در این مطالعه 2399 شکستگی دوم لگن بررسی شده اند.

منظور از شکستگی لگن در این مطالعه شکستگی های بالای استخوان ران در ناحیه لگن مانند شکستگی های گردن استخوان ران یا شکستگی های ناحیه اینترتروکانتریک است. هنگامی که این شکستگی در یک طرف لگن ایجاد میشود صرفنظر از نوع درمان انجام شده احتمال مرگ و میر بیمار در یکسال اول بعد از شکستگی حدود 30 درصد است. اینک این مطالعه نشان میدهد که با شکستگی دوم این احتمال باز هم افزایش پیدا میکند.

در این مطالعه مشاهده شد که شکستگی دوم بطور متوسط 2 سال و 8 ماه پس از شکستگی اول ایجاد شده و 75 درصد این شکستگی ها در 4 سال اول بعد از شکستگی اول ایجاد شده است. احتمال شکستگی دوم در زنان بیش از مردان بوده و این احتمال بطور کلی در 10 سال اول بعد از شکستگی اول 10 درصد بوده است.

مدت متوسط زمان زنده بوده فرد بعد از شکستگی اول بطور متوسط 4 سال و 10 ماه و بعد از شکستگی دوم 3 سال و 8 ماه بوده است. این کاهش مدت زندگی بعد از شکستگی در مردان بیش از زنان دیده شده است.

این مطالعه اهمیت شکستگی های لگن در امید به زندگی را بیشتر نشان میدهد. به نظر میرسد سرمایه گذاری بیشتر در پیشگیری از پوکی استخوان که مهمترین عامل مساعد کننده این شکستگی ها است میتواند کمک قابل ملاحظه ای در بهبود این شرایط کند.
منبع:ایران اتوپد
تماس