صدمات لیگامنت

لیگامنت

رباط یا لیگامنت بافتی است از جنس زردپی بسیار محکم که به مفاصل استحکام می‌دهند. در واقع تمام مفاصل بدن توسط لیگامنت‌ ها حمایت و مستحکم می‌شوند. البته عضلات نیز هم در استحکام مفاصل نقش داشته و هم باعث حرکت آنها می‌شود. لیگامنت‌ها فقط از حرکات غیرطبیعی مفصل جلوگیری می‌کند. لیگامنت‌های زانو در استحکام آن بسیار مؤثرند و بسیاری از صدمات نیز ناشی از حرکات غیرطبیعی مفصل بوده که متوجه لیگامنت‌ها می‌شوند.

انواع لیگامنت‌ زانو

1- لیگامنت‌های جانبی (collateral ligament)
این لیگامنت‌ها دو تا بوده و در جانب داخلی و جانب خارجی زانو قرار داشته و استخوان‌های ران و درشت‌نی را در مفصل زانو محکم به هم وصل کرده و از حرکات جانبی زانو جلوگیری می‌کند. پیچیدگی‌های شدید مفصل زانو و ضرباتی که به جانب داخلی و جانب خارجی زانو وارد شود به این لیگامنت‌ها صدمه می‌رساند.

این لیگامنت‌ها عبارتنداز

الف) لیگامنت جانبی درشت نی (tibial collateral ligament)
سمت جانب داخلی زانوده و لقمه یاکوندیل داخلی استخوان ران را به کوندیل داخلی استخوان درشت‌نی وصل می‌کند.
ب) لیگامنت جانبی نازک نی (fibular collateral ligament)
این لیگامنت در جانب خارجی زانو بوده و کوندیل خارجی ران را به سر استخوان نازکی نی (fibular) وصل می‌کند.

2- لیگامنت‌های صلیبی یا ضربدری یا متقاطع (cruciate ligament)
این لیگامنت‌ها نیز دو تا بوده و به صورت ضربدر درون مفصل زانو قرار داشته و به نحوی مطلوب مفصل زانو را از درون حمایت می‌کند. در واقع استحکام درونی مفصل زانو به عهده این لیگامنت‌ها است. این لیگامنت‌ها استخوان درشت نی را در زیر استخوان ران محکم نگه می‌دارند.
براساس اینکه این دو لیگامنت از جلو یا پشت درشت نی شروع شده‌اند به دو لیگامنت متقاطع قدامی (cruciate anterior) و متقاطع خلفی (cruciate posterior) نامگذاری شده‌اند.

متقاطع قدامی از قدام درشت نی شروع شده به طرف بالا و خلف و خارج رفته به کوندیل خارجی ران وصل می‌شود. این لیگامنت از باز شدن بیش از حد زانو جلوگیری می‌کند. هنگام ایستادن این لیگامنت در سر حد کشیدگی قرار دارد. لیگامنت متقاطع خلفی از خلف استخوان درشت نی شروع شده به طرف جلو، بالا و داخل رفته به کوندیل داخلی ران وصل می‌شود. این لیگامنت از تا شدن بیش از حد مفصل زانو جلوگیری می‌کند. همچنین لیگامنت‌های دیگری در خلف زانو قرار داشته که مفصل زانو را از خلف حمایت می‌کنند

این لیگامنت‌ها عبارتند از: لیگامنت رکبی مایل (oblique popliteal ligament) و لیگامنت رکبی قوسی (arcuate popliteal ligament)

مینیسک‌های زانو (the menisci)

مینیسک‌های زانو اندامکی بوده از جنس بافت فیبروکارتیلیژ بسیار محکم شبیه حرف c انگلیسی بوده که حدود 5/4 محیط یک دایره را تشکیل می‌دهد. مینیسک‌های زانو دوتا بوده که روی استخوان درشت نی (tibial plateaus) قرار داشته و توسط لیگامنت‌هایی در جای خود محکم شده‌اند.

وظایف مینیسک‌های زانو

تعدیل فشارهای وارده بر مفصل زانو، در چرخش‌ها به مفصل زانو کمک کرده و مقدار مایع مفصلی (درون زانو حدود 3 سی‌سی مایع وجود دارد) را درون زانو تنظیم می‌کند.

صدمه دیدگی رباط ACL در سطح یکسانی از فعالیت در زنان بیشتر رخ می دهد و درصد قابل ملاحظه ای از صدمات زانو راتشکیل می دهد. حداقل 50 % از افراد با آسیب ACL دچارآسیب همراه در منیسک زانو می شوند که منیسک خارجی مستعدتر به آسیب دیدگی است (البته در آسیب دیدگی حاد).در آسیب های مزمن رباط ACL معمولاً منیسک داخلی است که دچار آسیب همراه می شود. سالانه در آمریکا 95000 پارگی رباط ACL گزارش می شود. رباط صلیبی قدامی زانو (ACL)، برای پایداری مفصل زانو در هنگام دویدن, پرتاب پا و … بسیار حیاتی است. زانویی با آسیب دیدگی رباط ACL بسیار برای صدمه دیدگی در منیسک و تغییرات تخریبی (آرتروز) مستعد است.

منبع:صدمات مفصل زانو,بسکتبال حرفه ای

تماس