علائم صافی کف پا

نشانه ها ی صافی کف پا

-کاهش قوس طولی

-چرخش پاشنه به داخل

-برجستگی استخوان ناوی

-پهن شدن پا

-قرار گرفتن پنجه پا به بیرون در هنگام راه رفتن

-قرار گرفتن جانب داخلی پا بر روی زمین در هنگام ایستادن و راه رفتن

-درد در ناحیه قوس طولی داخلی

-خستگی زود رس و کمر درد

-تمایل به ضربدری شدن زانو

-تغییر رنگ و سخت شدن پوست ناحیه قوس داخلی و گاه پینه بستن آن ناحیه

تماس