علل درد مزمن جلوی زانو

گاهی اوقات محل درد زانو میتواند به تشخیص علت آن کمک کند. یکی از این موارد احساس درد در جلوی زانو است.
گرچه درد جلوی زانو میتواند بر اثر آسیب های حاد مانند پارگی تاندون چهارسر یا پارگی تاندون کشکک یا شکستگی های کشکک ایجاد شود.

علل درد مزمن جلوی زانو

کندرومالاسی کشکک

کندرومالاسی یا نرمی غضروف کشکک شایعترین علت درد جلوی زانو است و بیشتر در جوانان دیده میشود. علت بیماری به درستی مشخص نیست ولی میتواند موجب کاهش مقدار کندروئیتین سولفات بافت همبند غضروف کشکک شود. غضروف کشکک رنگ روشن و شفاف خود را از دست داده و به حالت زرد کدر درمیاید. سطح غضروف کشکک ناهموار و ریش ریش میشود.

تاندنیت کشکک

به تاندنیت کشکک Patellar tendonitis بیماری زانوی جهندگان Jumper’s knee هم میگویند و علت آنست که این بیماری در ورزشکارانی که حرکات پرشی و جهشی را زیاد انجام میدهند مانند والیبالیست و بسکتبالیست ها بیشتر دیده میشود. این بیماری به علت التهاب تاندون کشکک (تاندون بین استخوان کشکک و توبرکل تیبیا) ایجاد میشود و علامت مهم آن درد زانو در زیر استخوان کشکک است.

تاندنیت عضله چهارسر Quadriceps tendonitis

تاندنیت یا التهاب تاندون عضله چهار سر به علت التهاب در محل چسبیدن تاندون عضله چهارسر ران به لبه بالایی استخوان کشکک ایجاد شده و موجب درد جلوی زانو میشود. درمان تاندنیت عضله چهار سر انجام نرمش های کششی و تقویتی عضله چهارسر و مکانیسم اکستانسور است. مطالب بیشتر در مورد تاندنیت عضله چهارسر

بورسیت جلوی کشکک Prepatellar bursitis

بورسیت جلوی کشکک بر اثر التهاب بورس جلوی کشکک ایجاد میشود و بیشتر در کسانی است که زیاد زانو میزنند. علائم بیماری شامل درد و تورم درست جلوی کشکک است.

بورسیت پس آنسرینوس Pes anserinus bursitis

بورسیب پس آنسرینوس در اثر التهاب بورسی است که در زیر تاندون های پس آنسرینوس یا پنجه غازی وجود دارد. علامت مهم این بیماری درد در زیر زانو در سطح داخلی است. درمان این بیماری شامل کاهش فعالیت های بدنی و گرمای موضعی است.

منبع:ایران ارتوپد

تماس