عوارض پروتز مفصل زانو

عوارض احتمالي پروتز زانو

عفونت مفصل زانو

عفونت ممكن است در اطراف پروتز زانو يا برش جراحي ايجاد شود كه مي تواند در بيمارستان يا پس از ترخيص،رخ دهد ، حتي ممكن است سال ها بعد اتفاق بيفتد. كه در جديدترين گزارش هاي تحقيقي حدود 1 – 2 % است ،كه نياز به درمان خاص خود دارد .

لخته هاي خون در مفصل زانو

لخته هاي خون نتيجه ي چندين فاكتورند از قبيل كاهش تحركتان كه باعث حركت اهسته ي خون در وريدهاي پا مي شود. اگر تورم و درد در ران و ساق پا گسترش پيدا كند احتمال وجود لخته هاي خون در عروق اندام تحتاني  مي باشد .،

شل شدگي مفصل زانو

ممكن است شل شدن پروتز داخل استخوان پس از تعويض مفصل رخ دهد كه مي تواند باعث درد شود . در صورتي كه شل شدگي قابل توجه باشد ممكن است نياز به تعويض دوباره ي مفصل عوض شده باشد .

منبع:کلینیک امید

تماس