واروس زانو بدنبال شکستگی قبلی و نیاز به تعویض مفصل

تغییر شکل زانو بعد از بد جوش خوردن شکستگی

بد جوش خوردن شکستگی های اطراف زانو میتواند موجب تغییر شکل آن شود. واروس به نوعی تغییر شکل در زانو میگویند که در آن ساق به سمت داخل منحرف میشود. بطور مثال در کسانی که زانوهای پرانتزی دارند در واقع زانو ها دچار تغییر شکل واروس Varus deformity شده اند. این تغییر شکل میتواند با تغییر در بیومکانیک مفصل زانو موجب ساییدگی زودرس در آن شود. پس نیاز به درمان دارد.

دو درمان عمده برای اصلاح تغییر شکل یا دفرمیتی واروس که به آن ژنوواروم هم میگویند وجود دارد.

اولین درمان استئوتومی استخوان های اطراف زانو است. از این روش در مواردی استفاده میشود که زانو هنوز دچار ساییدگی و آرتروز شدیدی نشده است. در این روش، پزشک ارتوپد به توسط عمل جراحی محل بد جوش خوردگی را دوباره تحت کنترل دقیق برش داده و میشکند و سپس تغییر شکل را اصلاح میکند. بعد از آن استخوان ها را در وضعیت جدید به توسط پیچ و پلاک به یکدیگر متصل میکند.

درمان دوم ژنوواروم عمل جراحی تعویض مفصل زانو است. از این روش در مواردی استفاده میشود که نه تنها شکل مفصل زانو و امتداد استخوان های ران و درشت نی به هم خورده بلکه مفصل دچار ساییدگی و آرتروز شدید شده است. در این نوع عمل جراحی پزشک جراح برش هایی را که در استخوان های اطراف مفصل زانو برای کارگذاری مفصل مصنوعی میزند کمی تغییر داده به نحوی که مفصل مصنوعی در وضعیت صحیح و مناسبی نشسته و امتداد طبیعی ران و ساق برقرار شود.

منبع:ایران ارتوپد

تماس