ورزش درمانی زانوی ضربدری و علائم آن

زانوي ضربدري نوعي تغيير شكل زاويه اي در اندام تحتاني است كه معمولاً در طول دوران كودكي بين سنين 2 تا 6 سال ديده مي شود.  در اين عارضه خط زانو با ران و مچ پا در يك امتداد نيست. در وضعيت طيبعي اگر شخص زانوها را به هم نزديك كند مي تواند قوزك هاي داخلي پا را هم بهم نزديك كند.

علائم زانوي ضربدري

 هنگامي كه كودك راست مي ايستد ضربدري بودن زانوهايش را مي توان به آساني تشخيص داد. اگر زانوها باهم تماس داشته باشند و قوزك ها از هم دور شده باشند زانو ضربدري وجود دارد علاوه بر اين هريك از نشانه هاي زير مي تواند از علائم زانوي ضربدري باشد:

·       وجود درد در قسمت قدامي و داخلي زانو

·       تمايل كشكك ها به خارج و احتمال دررفتگي آنها

·       بيش از حد بودن زاويه زانو( زاوية والگوس زانو )

·       وجود نوعي الگوي راه رفتن دوراني هنگام گام برداشتن

تمرينات اصلاحي زانوي ضربدري

به هنگام تشخيص و معاينه اگر علت عارضه زانوي ضربدري مربوط به شلي ليگامنت ها يا كوتاهي عضلات باشد؛ مي توان با ارائه حركات كششي و تقويتي اصلاحي مناسب، به جلوگيري از پيشرفت و رفع ناهنجاري كمك كرد.

حركات كششي زانوي ضربدري

1.      بنشينيد و پاها را به طرف جلو دراز كنيد سپس با دو دست انگشتان پاها را گرفته و به طرف داخل بچرخانيد.

2.      بايستي، يكي از پا ها را از ناحية زانو خم كنيد مچ پا را گرفته و به طرف بالا بچرخانيد.

3.      برروي لبة خارجي پا قرار گرفته و سعي كنيد( بدون جابجايي پا و خم شدن زانو) فاصله زانوها را از يكديگر زياد كنيد.

تــذكــر

·       تمرينات فوق با هر دو پا انجام گيرد.

·       هر تمرين كششي 30- 20 شماره در هر تكرار انجام شود.

·       هر جلسة تمرين بين حداقل 10 – 5 بار تكرار شود.

·       توصيه مي شود 6- 3 جلسه در روز انجام گيرد.

حركات تقويتي زانوي ضربدري

1.      يك پا را كمي به جلو گذاشته و در حاليكه كنار خارجي پا را به زمين گير داده ايد به سمت خارج بكشيد.

2.      در كنار ديوار بايستيد و با قسمت بيرون پا بر ديوار فشار آوريد.

3.      در كنار جسمي سنگين قرار بگيريد و سعي كنيد با قسمت خارجي پا آن را حركت دهيد.

4.      با قسمت خارجي هر دو پا بطور مستقيم  چند متر راه برويد.

تــذكــر

·       تمرينات فوق با هر دو پا انجام گيرد.

·       هر تمرين قدرتي 10 شماره طول بكشد.

·       هر جلسة تمرين بين حداقل 10 – 5 بار تكرار شود.

·       توصيه مي شود 6 – 3 جلسه در روز انجام گيرد.

منبع:پایگاه اصلاع رسانی علوم ورزشی.مدرسه و معلم ورزش

تماس