آرتروز : درمان با ورزش

ورزش هایی برای درمان آرتروز

1. برای درمان آرتروز  انگشتان خود را به هم برسانید. انگشتان خون را در محدوده ی وسیعی پخش کنید. دایره ایجاد شده را به عقب و جلو ببرید. شست خود را دور از کف دست تان بکشید. سپس شست خود را برگردانید تا بتواند نوک انگشتان دیگر را لمس کند.

2. ساعد خود را بر روی دسته صندلی آرام بگذارید. ساعد خود را برگردانید تا کف دست ها رو به سقف باشند. بعد دوباره ساعد را برگردانید تا کف دستان رو به کف زمین باشد. توجه کنید که در این نوع ورزش آرنج باید ثابت باشد .

3.  ساعد خود را بر روی دسته صندلی آرام بگذارید. باید آرنج ثابت باشد. سپس برای درمان آرتروز ،  مچ دست را به طرف بالا و پایین ببرید .

** تـــذکــــــر

– اگر انگشتانتان کمی سفت شده است، بعد از یک دوش آب گرم، این ورزش ها را در یک سطل پر از آب گرم انجام دهید.

– اگر صبح قبل از بلند شدن از رختخواب، دچار سفتی و سختی عضلات می شوید، این ورزش ها را انجام دهید.

– شما این ورزش ها را می توانید سر کار یا در هر جای دیگر انجام دهید.

ورزش هایی برای آرتروز پشت

1. برای درمان آرتروز پشت روی زمین و یا یک جای صاف دراز بکشید. زانوها را خم کنید. پاهایتان بر روی زمین باشد. زانوها را به چپ و راست بچرخانید.

2. بر زمین و یا یک جای صاف دراز بکشید. زانوها را خم کنید. پاهایتان بر روی زمین باشد. پشت خود را به زمین فشار دهید. استخوان ران را بچرخانید.

3.  در حالی که ایستاده اید و یا نشسته اید به آرامی خود را به راست و چپ بچرخانید. در این حالت ران ها باید ثابت باشند.

  • تـــــذکـــــــــــــــر

* هر تمرینی را از 5 مرتبه شروع کرده و به 15-20 مرتبه در روز رسانید (در صورت عدم ایجاد درد)

* این ورزش را باید بر روی زمین و یا جای مسطح و سفت انجام داد.

 ورزش های کششی

  • کشش سینه و دست برای بهبود ایستادن

بایستید، در حالی که دستانتان در دو طرف بدنتان قرار دارد. پشتتان را صاف قرار دهید و دستانتان را در پشت تان قلاب کنید و شانه را فشار دهید. شانه را به سمت جلو، و عقب بچرخانید. این کشش را چندین مرتبه تکرار کنید و بعد استراحت کنید .

  • کشش قسمت پایینی پشت، مفصل ران و باسن

برای درمان آرتروز بر روی زمین (به پشت )دراز بکشید. زانوهایتان را خم کنید. یک زانو را با دستانتان بگیرید و زانو را به طرف سینه خود بکشانید. برای مدتی نگه دارید، سپس زانو را دوباره به حالت اولیه خود برگردانید. با زانوی دیگر نیز همین کشش را انجام دهید .

  • کشش مفصل ران، زانو و عضلات اطراف ران

جلوی دیوار یا پشت صندلی بایستید. با یکی از دستانتان پای مخالف را خم کنید و قوزک پا را بگیرید و به باسن فشار آورید. سپس استراحت کنید و با دست و پای دیگر این کشش را انجام دهید.

  • کشش پروانه ای نشسته برای کشش داخل ران، کشاله ران، مفصل ران و زانو

برای درمان آرتروزصاف بنشینید. زانوها را خم کنید. پاشنه های پا را به هم بچسانید. زانوها به سمت بیرون باز می شوند. قوزک پاها را بگیرید. پشتتان باید صاف باشد. آرنج خود را بالای ران قرار دهید و به طرف پایین فشار بیاورید تا احساس کشیدگی کنید. برای کشش بیشتر، به کمک آرنج به ران فشار بیاورید تا زانوها به کف زمین برسند.

  • کشش عضلات پشت ران، مفصل ران، زانو و پشت زانو

صاف بنشینید. یکی از زانوهای خود را خم کنید. سپس خود را به سمت جلو خم کنید. دقت کنید که باید روبرو را نگاه کنید. انگشتان پا به سمت بالا باشند و سعی کنید که آنها را با دستانتان بگیرید. مدتی نگه دارید و سپس با پای دیگر این کشش را انجام دهید .

جهت کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با هر کدام از مقاله های زیر بر روی آن ها کلیک کرده ومقاله موردنظر را مطالعه کنید.

راههای درمان آرتروز مچ پا

 علل آرتروز و انواع آن

 آرتروز مچ دست و درمان آن

منبع:برگرفته از کتاب دردهای مفصلی

تماس