پیچ گذاری مهره ستون فقرات

روش که برای درمان جراحی شکستگی ها، تنگی ها و بیماری های دژنراتیو ستون فقرات پشت و کمر انجام می شود، جراح از طریق آندوسکوپ و تصویربرداری همزمان حین عمل، از طریق برشی یک سانتیمتری وارد فضای بین مهره های ستون فقرات می شود و تعویض دیسک آسیب دیده و همچنین پیچ کردن و تثبیت مهره های محل را انجام می دهد.

جراحی تعویض دیسک های بیرون زده یا پاره شده در ستون فقرات از طریق آندوسکوپی و جراحی بسته انجام می شد اما همواره برای پیچ و تثبیت مهره ها موسوم به فیوژن لازم است جراح پوست و عضلات ناحیه را باز کند و برشی وسیع در بافت های اطراف مهره ها به وجود آورد در صورتی که در روش جدید، جراحی کاملا به صورت بسته و بدون تهاجم به بافت ها است.

تماس