کفش پاشنه بلند و آرتروز زانو

در حدود 90 درصد از استفاده کنندگان از کفش های پاشنه بلند از مشکلاتی مانند درد پا، احساس خستگی در پا، بیحسی انگشتان پا و یا برجسته شدن کنار انگشتان پا ناراحت هستند. با این حال به نظر نمیرسد خانمها به این زودی دست از سر کفش های پاشنه بلند بردارند. پوشیدن کفش های پاشنه بلند موجب کوتاه شدن طول گامها، باریک نشان دادن ساق ها و قد بلندتر میشود و به همین خاطر طرفداران بسیاری دارد.

در مطالعه ای که در دانشگاه علوم ورزشی در چین صورت گرفته است تعدادی از خانمهای با سن بین 25-21 سال را که با کفش های با پاشنه های متفاوت راه میروند و میدوند مورد بررسی قرار گرفته و حرکات مفاصل ران و مچ پای آنها مورد مطالعه قرار گرفته است. در این بررسی کفش های با پاشنه های 15 و 45 و 70 میلیمتری مورد نظر قرار گرفتند. این مطالعه نشان داد که وقتی افراد از کفش های با پاشنه بلندتر استفاده میکنند حرکات جانبی مفاصل زانو و حرکات مفاصل ران به سمت جلو و عقب افزایش محسوسی پیدا میکند.

این حرکات میتوانند موجب وارد آمدن فشارهای بیش از حد به مفاصل زانو شود. آنها همچنین مشاهده کردند که در استفاده کنندگان از کفش های با پاشنه بلندتر انحراف مفاصل مچ پا به سمت داخل بیشتر میشود که میتواند موجب افزایش احتمال پیچ خوردن مچ شود.

نگران کننده ترین قسمت این مطالعه فشار بیش از حد به مفاصل زانو و افزایش احتمال بروز آرتروز زانو در استفاده کنندگان از کفش های پاشنه بلند است که علت آن حرکات بیش از معمول زانو به طرفین و افزایش نیروهای وارده به زانو است.

منبع:ایران ارتوپد

تماس